Rekisterinpitäjä
Väylävirasto/Velho-allianssi
PL 33
00521 HELSINKI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Elsi Sarjo
Väylävirasto
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki
kirjaamo(at)vayla.fi

Tietosuojavastaava
Tomi Lapinlampi
tietosuojavastaava(at)vayla.fi

Rekisterin nimi
VELHO – Väyläomaisuuden hallintajärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Velho-järjestelmän tietojen keräys perustuu lakiin Väylävirastosta 2 § (23.11.2018/936) sekä tietosuoja-asetuksen 6. artiklan alakohtaan c) , eli ”käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;”. Käsittelyn tarkoituksena on Velho-järjestelmän ja sen julkaisemien rajapintapalveluiden käytön valvonta sekä häiriötilanteiden selvitys.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Velho-järjestelmän tietoja voidaan luovuttaa Velho-järjestelmää ylläpitäville toimijoille sekä Väyläviraston tietoturvakonsulteille.
Velho-allianssiin kuuluvat ja järjestelmää ylläpitävät seuraavat yritykset:
Ramboll Finland Oy
Sitowise Oy
Solita Oy
Väyläviraston tietoturvakonsulttina toimii:
KPMG Oy Ab

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Väyläviraston käyttäjänhallinnan tunnus
Rooli/roolit
IP-osoite
Käyttäjän tekemät toimenpiteet
Henkilön nimi
Sähköposti
Organisaatio

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään tietojärjestelmän lokeissa yhden (1) vuoden ajan. Tietojärjestelmän tietokannoissa henkilötietoa säilytetään kunnes käyttäjän toiminnan kohteena oleva tietosisältö poistetaan tietojärjestelmästä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan Väyläviraston käyttäjähallinnasta sekä käyttäjän käyttäessä palvelua.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Sähköisesti käsiteltävän rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Teknisten laitteistojen suojaus on toteutettu Väyläviraston tietoturvaohjeiden mukaisesti. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn annetaan Väyläviraston tai järjestelmätoimittajan henkilöille, joilla on työtehtäviin perustuva tarve käsitellä henkilötietoja.

Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut omat tietonsa, pyytää tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä.

Oikeus saada tietonsa poistetuksi ei ole poikkeukseton. Väylävirasto voi olla poistamatta asiakkaan vaatimaa sisältöä, mikäli sen käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Pyyntö on tehtävä osoitteeseen:
Väylävirasto
Kirjaamo
PL 33
00521 Helsinki
tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)vaylavirasto.fi

Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia paitsi, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia tai erityisesti, jos niitä esitetään toistuvasti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Tietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia, markkina- tai mielipidetutkimusta, henkilömatrikkeleita eikä sukututkimusta varten.

Valitusmahdollisuus
Rekisteröidyllä on mahdollisuus tehdä valitus valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle.