Varustetiedot tietokokonaisuus sisältää tieverkolla sijaitsevat varusteet. Kokonaisuus jakautuu varustekohdeluokkiin. Tievelhossa ei hallita taitorakenteisiin, valaistukseen tai Finntrafficin omistamiin laitteisiin liittyvää tietosisältöä.

Esimerkkikuva Varusteiden tietorakenteesta liikennemerkki -kohdeluokan osalta.

Varustevauriot ja -toimenpiteet

Varusteisiin liittyvät varustevauriot sekä varustetoimenpiteet. Pistemäiset varustevauriot ja pistemäiset varustetoimenpiteet ovat komponentteja, jotka ovat kiinteä osa varusteobjektia. Kun taas välimäiset varustevauriot ja välimäiset varustetoimenpiteet ovat omia kohdeluokkiaan, joille annetaan välisijainti ja jotka liitetään varusteobjektiin Velho OID -avulla.

Varustevauriot

Tievelhossa pistemäiset varustevauriot ovat varusteisiin kiinteästi liittyvä komponentti. Varustevauriot voidaan kirjata niiden tarkalla sijainnilla. Välimäisillä vaurioilla annetaan vaurion alku- ja loppusijainnit. Vaurio sidotaan varusteobjektiin Velho OID -avulla. Pistemäisillä vaurioilla sijainti on sama kuin itse varusteobjektilla.

Varustevauriot nimikkeistö perustuu sillantarkastusohjeistuksiin sekä muihin Väyläviraston ohjeisiin. Jokaiselle varusteelle on määritelty sille käytettävät vauriotyypit.

OminaisuusMääritelmä
Vaurioväli (alkumetri, loppumetri)Välikohtaisille kohdeluokille metriväli, jolla vaurio esiintyy.
VauriotyyppiVaurion tyyppi. Esim. viemäri tukossa, rumpuputki liettynyt tai kaide ruostunut.
Vaurion kohdeKertoo, missä varusteessa vaurio on. Sidotaan Velho OID -avulla.
VaurioluokkaLievä, merkittävä, vakava tai erittäin vakava.
Korjauksen kiireellisyysluokkaKorjataan heti, korjataan kahden vuoden kuluessa, korjataan neljän vuoden kuluessa, korjataan myöhemmin tai ei korjata ollenkaan.
Pinta-alaVaurion pinta-alatieto (m2).
MääräKerrotaan esim. kaiteella olevien vaurioituneiden pylväiden määrä tietyllä välillä.
PituusPituus metreinä.
ProsenttiMikäli vauriotyypin suure prosentteja (rummun liettymisprosentti, kaide ruostunut prosentti)
Kaiteenpää nollaamatta tai ilman elementtiäKaide on nollaamatta (=kaiteen pää on ilmassa) tai ilman törmäyselementtiä: 1= toisesta päästä / 2 = molemmista päistä
Välimäisten varustevaurioiden ominaisuustiedot. Pistemäisillä varustevaurioilla hyödynnetään varusteisiin kiinteästi liittyvää komponenttia.

Varustetoimenpiteet

Toimenpidetieto annetaan Velhossa joko välikohtaisena tai pistekohtaisena. Tievelhossa pistemäiset varustetoimenpiteet ovat varusteisiin kiinteästi liittyvä komponentti. Pistekohtainen toimenpide kohdistuu koko kohteeseen, esimerkiksi liikennemerkkiin.

Välikohtainen tieto taas voidaan kohdistaa joko koko kohteeseen tai vain osaan kohdetta, esimerkiksi pätkään kaidetta. Välikohtaiset varustetoimenpiteet ovat Velhossa oma kohdeluokkansa, jota hallitaan toimenpiteet tietokokonaisuudessa. Välimäinen varustetoimenpide sidotaan varusteobjektiin Velho OID -avulla.

OminaisuusMääritelmä
ToimenpideKertoo tehdyn toimen piteen. Esim. korjaus, kunnostus, tai puhdistaminen.
Toimenpiteen kohdeKertoo sen varusteobjektin, johon toimenpide kohdistuu.
Varustetoimenpiteiden ominaisuudet ja määritelmät.

Yleinen kuntoluokka

Kokonaisuus käsittää varusteisiin liittyvän yleisen kuntoluokituksen. Kuntotieto koskee koko varusteobjektia.

Tienvarsikalusteiden kuntoluokituksesta saa lisätietoja myös julkaisusta ”TIEL 2230011”, joka löytyy Väyläviraston Internet -sivulta teknisten ohjeiden luettelosta.

OminaisuusMääritelmä
Erittäin huonoHeikko, ei enää hyväksyttävissä oleva kunto. Aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia niin tienpitäjälle kuin tienkäyttäjille.
HuonoKorjausta vaativa kunto. Tämä on kestävän tienpidon kannalta
oikea kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpiteiden toteutushetki.
TyydyttäväTyydyttävä kunto. Tarvitaan yleensä kunnon tehostettua
seurantaa, ja yksittäisiä kunnossapitotoimia saattaa olla perusteltua tehdä.
HyväKunto on hyvä, vaikka normaalia kulumista jo esiintyykin. Kunnossapitotarpeita ei ole.
Erittäin hyväUutta vastaava kunto. Kunnossapitotarpeita ei ole.
Ei voitu tarkistaaKuntoluokkaa ei ole jostain syystä voitu tarkastaa.
Väylävirastossa käytössä oleva yleinen kuntoluokitus.

Infranimikkeistöluokitus

Infranimikkeistöluokitus komponentti kertoo, mihin järjestelmäkokonaisuuteen Velhon varuste kuuluu. Järjestelmäkokonaisuuksia on kaksi: rakenteellinen järjestelmäkokonaisuus, joka perustuu InfraBIM -nimikkeistöön ja toiminnallinen järjestelmäkokonaisuus, joka perustuu hankeosanimikkeistöön.

OminaisuusMääritelmä
Rakenteellinen järjestelmäkokonaisuusRakenteellinen järjestelmäkokonaisuus kertoo kuuluuko varuste InfraBIM -nimikkeistön mukaiseen järjestelmäkokonaisuuteen. Rumpuputki voi olla esimerkiksi osa kuivatusjärjestelmää.
Toiminnallinen järjestelmäkokonaisuusToiminnallinen järjestelmäkokonaisuus kertoo kuuluuko varuste hankeosanimikkeistön mukaiseen järjestelmäkokonaisuuteen. Hankeosanimikkeistö osittelee infrahankkeen toiminnallisesti itsenäiset osat. Toiminnallisen itsenäisyyden vaatimuksella tarkoitetaan, että hankeosalla on itsenäinen toiminnallinen tarkoitus, jonka toteuttaminen hankkeessa edellyttää erillistä päätöksentekoa.
Infranimikkeistölukituskomponenttiin kuuluvat ominaisuustiedot.

KoodiKaiteetAidatReunapaalut ja pollaritPortitPuomit Portaalit Reunatuet Liikenne- ja opastusmerkit Rumpuputket Kaivot Tienvarsimainokset Portaat Putket, johdot ja kaapelit Valaistus Tienvarsikalusteet Liikennevalot
Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset
Kasvillisuusrakenteet
Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät
Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät
Vesihuollon järjestelmät
Melu- ja vaimennusrakenteet
Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät
Imujätejärjestelmät
Ympäristörakenteet
Rakennelmat ja kalusteet
Pohjarakenteet
Perustus- ja tukirakenteet
Törmäyssuojat (alataso turvallisuusrakenteille, poistetaan?)

Rakenteellinen järjestelmäkokonaisuus (infra BIM nimikkeistö)

KoodiKaiteetAidatReunapaalut ja pollaritPortitPuomit Portaalit Reunatuet Liikenne- ja opastusmerkit Rumpuputket Kaivot Tienvarsimainokset Portaat Putket, johdot ja kaapelit Valaistus Tienvarsikalusteet Liikennevalot
Meluntorjunta-
rakenne
Pohjaveden-
suojausrakenne
Vedenjakelu-
järjestelmä
Jätevesi-
järjestelmä
Hulevesi-
järjestelmä
Kaukolämpö-
järjestelmä
Kaasunsiirto-
järjestelmä
Sähköverkko
Sähköistys-
järjestelmä
Tietoliikenne-
verkko
Valaistus-
järjestelmä
Vaihteenlämmitys-
järjstelmä
Automaatio-
järjestelmä
Sulanapito-
järjestelmä
Vedenhallinta-
järjestelmä
Liikennevalo-
järjestelmä
Opastin- ja
turvalaite-
järjestelmä
Matkustaja-
informaatio-
järjestelmä
Liikenneviestintä-
järjestelmä
Mittaus- ja valvonta-
järjestelmä

Toiminnallinen järjestelmäkokonaisuus (Infra hankeosanimikkeistö)

Tehtävät

Varusteella voi olla sen perustoiminnallisuuden lisäksi erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi kaide voi toimia häikäisysuojana ja melusuojauksena. Yhdellä varusteella voi olla useampia tehtäviä yhtäaikaa.

KoodiKaiteetAidatPylväätReuna-
paalut ja
pollarit
PortitPuomitPortaalitReuna-
tuet 
Opastus- ja muut liikenne-
merkit
Rumpu-
putket
KaivotTienvarsi-
mainokset
PortaatPutket, johdot ja kaapelitValaistusTienvarsi-
kalusteet
Häikäisysuoja
Pohjavedensuojaus
Melusuojaus
Kävely- ja pyörätie, korotusosa
Törmäyssuoja
Tulvasuoja
Tulvaputki
Rinnakkaisputki
Jätehuolto
Kulkuaukon sulku
Veden ohjaaminen penkereellä
Nurmikoiden rajaaminen
Sähkönjakelu
Liikennemerkki
Liikennevalo
Antenni
 Sillan
kunnossapito
 Pääsy / oikotie
alikulkuun
 Oikotie
bussipysäkille

Varusteiden Tehtävä -nimikkeistö. Taulukko kertoo sallitut tehtävät kullekin varuste -kohdeluokalle.

Yhteydet muihin kohteisiin

Yhteydet muihin kohteisiin on Velhossa ominaisuustieto, joka mahdollistaa tietojen välisten yhteyksien hallinnan. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on liikennemerkin ja portaalin välinen yhteys, kun liikennemerkki on kiinnitetty portaaliin. Velhossa yhteyksiä voi luoda monella eri tapaa ja nämä eri tavat tullaan tarkentamaan tähän.

KoodiKaiteetAidatReunapaalutPortitPuomit, sulkulaitteet ja pollaritPortaalit Reunatuet LiikennemerkitRumpuputket Kaivot Tienvarsimainokset Portaat Putket, johdot ja kaapelit Valaistus Tienvarsikalusteet  BussipysäkitPylväät
Kaiteet
Aidat
Reunapaalut
Portit
Puomit, sulkulaitteet ja pollarit
Portaalit
Reunatuet
Liikennemerkit
Rumpuputket
Kaivot
Tienvarsimainokset
Portaat
Putket, johdot ja kaapelit 
Valaistus 
Tienvarsikalusteet 
Bussipysäkit
Palvelualueet
Sillat
Pylväät

Varusteiden yhteydet muihin kohteisiin -nimikkeistö. Taulukko kertoo sallitut varusteiden kohdeluokkien väliset yhteydet. Vain vasemman sarakkeen kohdeluokilla on yhteys sarakeotsikossa olevaan kohdeluokkaan. Esimerkiksi Liikennemerkillä on yhteys pylvääseen, mutta pylväällä ei liikennemerkkiin.

KoodiKaiteetAidatReunapaalutPortitPuomit Portaalit Reunatuet Liikenne- ja opastusmerkit Rumpuputket Kaivot Tienvarsimainokset Portaat Putket, johdot ja kaapelit Valaistus Tienvarsikalusteet 
alumiini
alumiinikomposiitti
vaneri
lasi
puu
metalli
valurauta
muu
betoni
muovi
teräs
kivi
pleksi
asfaltti
lasikuitu
riistaverkko
panssariverkko 
komposiitti

Varusteiden sallitut materiaalit.