Velhossa kohteiden sijainteja tien keskilinjalla hallitaan tieosoitteiden avulla. Kaikilla Velhon kohteilla tulee olla tieosoite. Velhossa kohteiden tieosoite esitetään aina nykyhetken tieosoitteina. Velho tukeutuu tieosoitteiden hallinnassa VIITE ja Viitekehysmuuntimeen, joiden avulla tieosoitemuutoksia hallitaan keskitetysti Velhon sijaintipalvelussa.

Tieosoitteiden lisäksi Velhossa olevien kohteiden sijainteja voidaan tarkentaa sijaintitarkenteiden avulla. Niiden käyttö on määritelty kohdeluokkatasolla. Sijaintitarkenteiden lisäksi Velhossa kohteen sijaintia voidaan tarkentaa sijaintipoikkeuksen avulla.

Velho mahdollistaa myös kohteen todellisen mitatun sijainnin hallinnan. 

Kaikille Velhon kohteille tallennetaan myös keskilinjageometria, joka haetaan Viitekehysmuuntimesta automaattisesti järjestelmän toimesta.

Yleisesti käytettyjä termejä

TermiSelite
SijaintipalveluSijaintipalvelu on Velhon sisäinen palvelu, jossa kaikkien Velhossa olevien tietojen/kohteiden sijainteja hallitaan keskitetysti. 
Pistemäinen sijaintiVelhossa on kohteita, joiden sijaintia esitetään tien keskilinjalla pistemäisenä.
Välikohtainen sijaintiVelhossa on kohteita, joiden sijainteja esitetään tien keskilinjalla välimäisinä.
SijaintikokoelmaVelhossa on kohteita, joiden sijainteja esitetään tien keskilinjalla sijaintikokoelmina. Sijaintikokoelma sisältää useita sijaintivälejä.
PerussijaintiPerussijainti sisältää Velhossa kohteen tieosoitteen ilman ajorataa. Perussijainti sisältää tienumeron, tieosan ja etäisyyden tieosan alusta. Perussijainti sisältää myös enkoodatun sijainnin.
SijaintiSijainti sisältää pistemäisten kohteiden perussijaintiin liittyvät tiedot.
AlkusijaintiAlkusijainti sisältää välimäisten kohteiden alkusijaintiin liittyvät perustiedot.
LoppusijaintiLoppusijainti sisältää välimäisten kohteiden loppusijaintiin liittyvät perustiedot.
Enkoodattu sijaintiEnkoodattu sijainti on kohteen etäisyys tieosoitemetreinä tien alusta. Enkoodattu sijainti on aina järjestelmän laskema sijainti jota hyödynnetään velhon palveluissa.
KarttapäivämääräKarttapäivämäärä on tiedon tuottajan antama päivämäärä tiedon päivittämisen yhteydessä, joka kertoo päivityksessä käytetyn tieosoitteen karttapäivämäärän. Karttapäivämäärä voi olla nykyhetkeä aikaisempi päivämäärä, jolloin Velho kääntää tieosoitteen nykyhetken tieosoitteelle tarvittaessa.
SijaintitarkenneVelhossa sijaintitarkenteen avulla kohteen sijaintia voidaan tarkentaa tiealueen poikkileikkauksessa. Sijaintitarkenne voi olla esimerkiksi ajorata, puoli tai tiealueen poikkileikkauksen osa. Sijaintitarkenteisiin liittyvät tarkemmat kohdeluokkakohtaiset määrittelyt on esitetty taulukossa 4. Tiedon sisään viennin yhteydessä Velho validoi teknisesti sijaintitarkenteiden käyttöä. 
Tiealueen poikkileikkausVelhossa kohteen sijaintia voidaan tarkentaa tiealueen poikkileikkausten osien avulla. Tiealueen poikkileikkaukseen liittyvät määrittelyt on kuvattu Väyläviraston ohjeessa Tien poikkileikkauksen suunnittelu: https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2021-16_tien_poikkileikkauksen_web.pdf
Tiealueen poikkileikkauksen numerointiKeskialueita sekä levikkeitä lukuun ottamatta tiealueen poikkileikkauksen sijaintitarkennetta käytettäessä tulee sen yhteydessä käyttää numerointia, joka kertoo tiealueen poikkileikkauksen osan sijainnin topologiassa. Usein esimerkiksi pientareita voi poikkileikkauksessa olla useita, joten numeroinnilla tarkennetaan, mitä piennarta tarkoitetaan.
Ensimmäinen numero määräytyy seuraavasti:1X = kohde tieosoitteen kasvusuunnassa oikealla puolella2X = kohde tieosoitteen kasvusuunnassa vasemmalla puolella
Toinen numero määräytyy seuraavasti:X1 = kohdeluokan tyyppi puolellaan lähimpänä tien keskilinjaaX2 = kohdeluokan tyyppi puolellaan toiseksi lähimpänä tien keskilinjaa…Xn = kohdeluokan tyyppi puolellaan n lähimpänä tien keskilinjaa
SijaintipoikkeusSijaintipoikkeusta käytetään Velhossa kohteen sijainnin hallinnassa tapauksissa, joissa kohteen sijaintia ei voida hallita sijaintitarkenteen avulla. Sijaintipoikkeuksen yhteydessä tulee käyttää puoli sijaintitarkennetta taulukon 3 mukaisesti.
SijaintikategoriaKaikki Velhon kohdeluokat on luokiteltu sijaintien hallinnan näkökulmasta sijaintikategorioihin. Kategoriointi auttaa käyttäjää hahmottamaan sijianteihin liittyvää hallintamallia.
KeskilinjageometriaVelhossa kaikilla kohteilla on Viitekehysmuuntimesta haettu keskilinjageometria. Velho hakee kohteille automaattisesti keskilinjageometrian Viitekehysmuuntimesta.
Mitattu sijaintiMitattu sijainti on kohteen todellinen mitattu sijainti maastossa. Mitattu sijainti voi olla tuotettu esimerkiksi tarkemittauksella tai tietomallista. Mitattu geometria tulee Velhoon ilmoittaa ETRS-TM35FIN tasokoordinaattijärjestelmässä.
Sijainti OIDSijainti OID (t) ovat kaikilla Velhon kohteilla oleva sijainnin yksilöivä tekninen tunnus, jonka avulla Velhon sijaintipalvelusta haetaan kohteen sijaintiin liittyvät tiedot.
VIITEVIITE on tieosoitejärjestelmän ylläpito-sovellus. Tieosoitteissa on tarve tehdä muutoksia tiehankkeiden valmistumisesta tai hallinnollisista päätöksistä johtuen. Tiesoitejärjestelmän ylläpidossa on kolme tehtävää: Tieosoitteiden ylläpito (mukaan lukien ajoratatiedot), Tien nimien ylläpito sekä Solmujen ja liittymien ylläpito. Tieosoitejärjestelmä ei ole Velhon palvelu, Velho hyödyntää järjestelmässä olevia tietoja.
ViitekehysmuunninViitekehysmuunnin on Väyläviraston yhteyskäyttöinen palvelu, jonka avulla voidaan tehdä sijaintiviitekehysten välisiä muunnoksia. Viitekehysmuuntimesta voidaan hakea koordinaatille myös sitä vastaava tieosoite. Viitekehysmuunnin on Väyläviraston paikkatietopalvelujen ylläpitämä palvelu.

Taulukko 1. Taulukossa on esitetty Velhon sijaintien hallintaan liittyviä yleisesti käytettyjä termejä.

Perussijaintitietojen hallinta

Kaikilla Velhossa olevilla kohteilla tulee olla perussijaintiin liittyvät tiedot. Perussijaintiin liittyviä tietoja hallitaan pistemäinen sijainti, välisijainti ja välisijaintikokoelmien avulla. Sijainnin alla on riippuen kohteen luonteesta sijainti (pistemäinen kohde) tai alku- ja loppusijainti (välimäinen kohde) tai alku- ja loppusijainnit (kohde, joka sisältää mahdollisesti useita sijainteja).

Perussijaintien alla hallitaan myös kohteen geometrioita. Velhossa kohteella on tien keskilinjageometriasta johdettu kohteen geometria ja kohteen mitattu todellinen sijainti, jos se on tuotettu kohteelle.

Sijaintitarkenteiden hallinta 

Jokaiselle kohdeluokalla on määritelty käytetyt sijaintitarkenteet. Puolitietoja ja tiealueenpoikkileikkaukseen liittyviä sijaintitarkenteita ei käytetä päällekkäin eli samalla kohteella ei voi olla kahta sijaintitarkennetta pois lukien vaihtoehto, jossa on käytetty ajorataa sijaintitarkenteena. Puolitietoa ja tiealueenpoikkileikkauksen sijaintitarkenteita ei käytetä samalla kohteella samaan aikaan, koska tiealueen poikkileikkauksen sijaintitarkenteen yhteydessä käytetään topologianumerointia, jonka ensimmäinen numero kertoo puolen.

Ajorata

Ajorata mallinnetaan Velhossa sijaintitarkenteena, koska kaikille tietasoille kohdeluokille ei tarvitse kirjata ajoratatietoa. Ajoratatiedon yhteydessä voi käyttää puolitietoa tai tiealueenpoikkileikkaukseen liittyvää sijaintitarkennetta, mutta ei molempia.

Puolitiedot

 • Velhossa puolitietoa voi käyttää sijaintia tarkentavana tietona.
 • Kaikilla kohdeluokilla, joilla puoli on määritelty, tieto on pakollinen jokaisella kohteella. Eli jokaisella kohteella on oltava puolitieto.
 • Puolitiedon käytöstä on kohdeluokkakohtaiset määritelmät, joiden avulla validoidaan Velhoon sisään tulevaa tietoa.
 • Kohdeluokan sisällä kohteella puolitiedon lisäksi ei voi käyttää muuta sijaintitarkennetta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
 • Puolitiedon hallinnassa on otettava huomioon migraation kautta tuotava tiedon laatu sekä tavoitetila. Esimerkkinä liikennemerkit, migraation kautta saadaan kohteille puolitarkenne, mutta tulevaisuudessa halutaan, että kohteiden sisään viennissä käytetään tien poikkileikkauksen sijaintitarkenteita.
 • Velhossa käytössä olevat puolisijaintitarkenteet:


Oikea: p01 (Oikealla puolella tarkoittaa kaksiajorataisella tieosuudella ajoradan yksi tai kaksi oikealla puolella ja yksi ajorataisella tieosuudella ajoradan oikealla puolella tieosoitteen kasvusuunnassa kun puhutaan infrakohteista. Kun puhutaan tien ominaisuustiedoista oikea puoli tarkoittaa ajoradan oikeaa puolta keskilinjasta katsottuna.)

Vasen: p02 (Vasemmalla puolella tarkoittaa kaksiajorataisella tieosuudella ajoradan yksi tai kaksi vasemmalla puolella ja yksi ajorataisella tieosuudella ajoradan vasemmalla puolella tieosoitteen kasvusuunnassa kun puhutaan infrakohteista. Kun puhutaan tien ominaisuustiedoista vasen puoli tarkoittaa ajoradan oikeaa puolta keskilinjasta katsottuna.)

Välissä: p03 (Välissä tarkoittaa ajoratojen välissä kaksiajorataisilla tieosuuksilla ja kaistojen välissä yksiajorataisilla tieosuuksilla.).

Poikki: p06 (Poikki tarkennetta käytetään kun kohde tai ominaisuus sijaitsee ajoradalla tai menee ajoradan alta. Jos kohde tai ominaisuus sijaitsee kaksiajorataisella tieosuudella toisella ajoradalla on käytettävä myös ajorataa sijaintia tarkentavana tietona.)

Tiealueen poikkileikkauksen osat sijaintitarkenteena

Yllä olevan lisäksi Velhossa hallitaan kohteiden sijaintia tiealueen poikkileikkauksen suhteen. Keskialueita sekä levikkeitä lukuun ottamatta jokaisella tiealueen poikkileikkauksen kohdeluokan tyypillä on numero, joka on aina kaksimerkkinen. Numero muodostuu siten, että ensimmäinen luku kertoo kohteen puolitiedon suhteessa tiesoitteen kasvusuuntaan tietasolla. Toinen numero kertoo kohteen sijainnin oman kohdeluokan sisällä suhteessa tien keskilinjaan omalla puolellaan tietä. Velhossa kaikki tiealueen poikkileikkauksen suhteellinen sijainti toisiinsa suhteutetaan tietasolla päätiehen nähden.

Ensimmäinen numero määräytyy seuraavasti:

1X = kohde tieosoitteen kasvusuunnassa oikealla puolella

2X = kohde tieosoitteen kasvusuunnassa vasemmalla puolella

Toinen numero määräytyy seuraavasti:

X1 = kohdeluokan tyyppi puolellaan lähimpänä tien keskilinjaa

X2 = kohdeluokan tyyppi puolellaan toiseksi lähimpänä tien keskilinjaa

Xn = kohdeluokan tyyppi puolellaan n lähimpänä tien keskilinjaa

KohdeluokkaSijaintitarkenne (numero)
Kaista11

Taulukko 2. Esimerkki tiealueen poikkileikkaus sijaintitarkenteen hallinnasta kohteella. 

Kuva 1. Esimerkki tiealueen poikkileikkauksen osista ja numeroinnista kaksiajorataisella tieosuudella.

Kuva 2. Esimerkki tiealueen poikkileikkauksen osista ja numeroinnista yksiajorataisella tieosuudella.

Sijaintipoikkeus

Sijaintipoikkeus on Velhossa ominaisuustieto, jolla on geneerinen nimikkeistö. Sijaintipoikkeuksen käyttö määritellään kohdeluokkakohtaisesti. Sijaintipoikkeus on tieto, jota ei hallita sijaintipalvelussa. Sijaintipoikkeuksen yhteydessä tulee käyttää puolitietoa alla olevan taulukon mukaisesti.

Velhossa tulee pystyä erottelemaan ne kohteet, jotka sijaitsee osoitteettomalla kadulla, yksityistiellä tai muussa poikkeavassa sijainnissa, jota ei voi määritellä muilla sijaintitarkenteilla.

SijaintipoikkeusPuolitieto (sijaintitarkenne)Määritelmä
Katu (sp01)Kyllä (oikea tai vasen)Kohde sijaitsee päätieltä lähtevältä tieosoitteettomalla kadulla.
Yksityistie (sp02)Kyllä (oikea tai vasen)Kohde sijaitsee päätieltä lähtevältä tieosoitteettomalla yksityistiellä.
Tien päässä (sp03)EiKohde sijaitsee tien päässä.
Kävely- ja pyörätien takana (sp04)Kyllä (oikea tai vasen)Kohde sijaitsee päätien rinnalla kulkevan kävely- ja pyörätien takana.
Levike (sp05)Kyllä (oikea tai vasen)Kohde sijaitsee levikkeellä.
EritasoliittymäalueKyllä (oikea tai vasen)Kohde sijaitsee eritasoliittymäalueelle. Eritasoliittymäalue alkaa ramppien alkamiskohdista (yhtenäinen viiva). Tätä sijaintipoikkeusta käytetään, kun sijaintitarkenne tiealueen poikkileikkauksessa on hankala määritellä.
Tiealueen ulkopuolellaKyllä (oikea tai vasen)Kohde sijaitsee tiealueen ulkopuolella.

Taulukko 3. Sijaintipoikkeuksiin liittyvä hallintamalli.

Kuva 2. Esimerkki kuva kohteista, joita hallitaan sijaintipoikkeuksena.

Sijaintikategoriat

Velhossa kaikki kohdeluokat on jaettu alla oleviin geneerisiin sijaintikategorioihin. Taulukkoon on kirjattu sijainteihin liittyvät määrittelyt, joita Velho validoi teknisesti tiedon sisään luvun yhteydessä.

 1. Kategoria A (42 kohdeluokkaa): Kohdeluokat, joille annetaan vain tieto perussijainnista eikä käytetä ollenkaan sijaintitarkennetta.
 2. Kategoria B (10 kohdeluokkaa): Kohdeluokat, joille annetaan perussijaintia kuvaavat tiedot sekä sijaintitarkenteena ajorata. 
 3. Kategoria C (17 kohdeluokkaa): Kohdeluokat, joille annetaan perussijaintia kuvaavat tiedot sekä sijaintitarkenteena ajorata. Tämän lisäksi sijaintia tarkennetaan vielä puolitiedolla tai tiealueen poikkileikkaukseen liittyvällä sijaintitarkenteella.
 4. Kategoria D (19 kohdeluokkaa): Kohdeluokat, joille annetaan perussijaintia kuvaavat tiedot. Tämän lisäksi sijaintia tarkennetaan vielä puolitiedolla tai tiealueen poikkileikkaukseen liittyvällä sijaintitarkenteella.
 5. Sijaintipoikkeusta voidaan käyttää alla olevan taulukon mukaisissa tietolajeissa. Sen käyttöä on rajattu kohdeluokkatasolla.

Velhon kohdeluokkakohtaiset kuvaukset sijaintien käytön osalta.

Velhossa jokaiselle kohdeluokalle on määritelty sijaintien hallintaan liittyvät säännöt. Tiedon tuottajien tulee noudattaa määrittelyjä. Velho validoi teknisesti tiedon tuonnin yhteydessä sijainteja. Määrittelyjen vastaisia kohteita Velho ei ota vastaan.

TietokokonaisuusKohdeluokkaSijainti tien keskilinjallaSijainti- kategoriaSallitut puolitiedotSallitut tiealueen poikkileikkauksen sijaintitarkenteetSallitut sijaintipoikkeukset
AlueetPalvelualueetPistemäinenDOikea:p01, Vasen:p02Tien päässä: sp03, Tiealueen ulkopuolella: sp06
AlueetPohjavesialueetVälimäinenA
AlueetSuoja-alueetVälimäinenDOikea:p01, Vasen:p02
AlueetTulvakohteetVälimäinenA
AlueetVarasto- ja kuormausalueetPistemäinenDOikea:p01, Vasen:p02, Tien päässä: sp03, Tiealueen ulkopuolella: sp06
AlusrakenneArinarakenteetVälimäinenCOikea:p01, Vasen:p02, Välissä:p03, Poikki:p06
AlusrakennePaaluperustuksetVälimäinenB
AlusrakennePenkereetVälimäinenB
AlusrakennePohjamaaVälimäinenA
AlusrakenneSuojaukset ja eristyksetVälimäinenD
AlusrakenneTäytötVälimäinenB
AlusrakenneVahvistetut maarakenteetVälimäinenB
Päällyste- ja pintarakenneKasvillisuusrakenteetVälimäinenDKaikki muut poikkileikkauskohdeluokat paitsi ”kaistat”, ”pientareet”
Päällyste- ja pintarakenneLadottavat pintarakenteetVälimäinenDKaikki muut poikkileikkauskohdeluokat paitsi ”ojan pohjat”
Päällyste- ja pintarakenneMuut pintarakenteetVälimäinenDErotusalue, keskialue ja kaista
Päällyste- ja pintarakennePintauksetVälimäinenDAinoastaan kaistoilla
Päällyste- ja pintarakenneSidotut päällysrakenteetVälimäinenDKaikki muut poikkileikkauskohdeluokat paitsi ”luiskat”, ”ojan pohjat”
Päällyste- ja pintarakenneSitomattomat pintarakenteetVälimäinenDKaikki muut poikkileikkauskohdeluokat paitsi ”luiskat”, ”ojan pohjat”
PäällysrakennekerroksetJakava kerrosVälimäinenDKaikki muut poikkileikkauskohdeluokat paitsi ”ojan pohjat”
PäällysrakennekerroksetKantava kerrosVälimäinenDKaikki muut poikkileikkauskohdeluokat paitsi ”ojan pohjat”
PäällysrakennekerroksetPäällysrakenteen lujitteetVälimäinenDKaikki muut poikkileikkauskohdeluokat paitsi ”ojan pohjat”
PäällysrakennekerroksetSiirtymäkiilatVälimäinenD
PäällysrakennekerroksetSuodatinrakenteetVälimäinenD
Kansainväliset luokituksetEurooppatietVälimäinenA
Kansainväliset luokituksetTERN-verkkoVälimäinenA
Kansalliset luokituksetErikoiskuljetusreititVälimäinenB
Kansalliset luokituksetKävelyn ja pyöräilyn väyläVälimäinenDOikea:p01, Vasen:p02
Kansalliset luokituksetMatkailutietVälimäinenA
Kansalliset luokituksetMuseotietVälimäinenA
Kansalliset luokituksetPääväylätVälimäinenA
Kansalliset luokituksetToiminnallinen luokkaVälimäinenA
KunnossapitoluokituksetPäällysteen korjausluokkaVälimäinenA
KunnossapitoluokituksetSoratieluokkaVälimäinenA
KunnossapitoluokituksetTalvihoitoluokkaVälimäinenA
KunnossapitoluokituksetViherhoitoluokkaVälimäinenA
Varautumiseen liittyvät luokittelutVarareititVälimäinenA
Varautumiseen liittyvät luokittelutVarmistetut reititVälimäinenA
VarusteetAidatVälimäinenDOikea:p01, Vasen:p02, Välissä:p03Kaikki (paitsi tiealueen ulkopuolella ja tien päässä)
VarusteetKaiteetVälimäinenD”Pientareet”, ”Erotusalueet”, ”Keskialueet”Kaikki (paitsi tiealueen ulkopuolella ja tien päässä)
VarusteetKaivotPistemäinenDKaikkiKaikki (paitsi tiealueen ulkopuolella ja tien päässä)
VarusteetLiikennemerkitPistemäinenDOikea:p01, Vasen:p02, Keskellä:p03KaikkiKaikki (paitsi tiealueen ulkopuolella ja tien päässä)
VarusteetPortaalitPistemäinenBKaikki (paitsi tiealueen ulkopuolella ja tien päässä)
VarusteetPortaatPistemäinenCOikea:p01, Vasen:p02Kaikki
VarusteetPortitPistemäinenDOikea:p01, Vasen:p02, Välissä:p03Kaikki (paitsi tiealueen ulkopuolella ja tien päässä)
VarusteetPuomit, sulkulaitteet ja pollaritPistemäinenCOikea:p01, Vasen:p02, Välissä:p03, Poikki:p06Kaikki (paitsi tiealueen ulkopuolella ja tien päässä)
VarusteetPutket, johdot ja kaapelitVälimäinenCOikea:p01, Vasen:p02, Välissä:p03, Poikki:p06Kaikki (paitsi tiealueen ulkopuolella ja tien päässä)
VarusteetPylväätPistemäinenDOikea:p01, Vasen:p02KaikkiKaikki (paitsi tiealueen ulkopuolella ja tien päässä)
VarusteetReunapaalutVälimäinenD”Pientareet”, ”Keskialueet”Kaikki (paitsi tiealueen ulkopuolella ja tien päässä)
VarusteetReunatuetVälimäinenCOikea:p01, Vasen:p02, Välissä:p03Kaikki (paitsi tiealueen ulkopuolella ja tien päässä)
VarusteetRumpuputketPistemäinenCOikea:p01, Vasen:p02,Poikki: p06Kaikki (paitsi tiealueen ulkopuolella ja tien päässä)
VarusteetTienvarsikalusteetPistemäinenCOikea:p01, Vasen:p02, Välissä:p03Kaikki (paitsi tiealueen ulkopuolella ja tien päässä)
VarusteetTienvarsimainoksetPistemäinenDOikea:p01, Vasen:p02Kaikki (paitsi tien päässä)
VarusteetValaistusVälimäinenA
YmpäristöViheralueetVälimäinenA
YmpäristöViheralueet (vanha)VälimäinenCOikea:p01, Vasen:p02, Välissä:p03
YmpäristöViherkuviotPistemäinenCOikea:p01, Vasen:p02, Välissä:p03Kävely- ja pyörätien takana: sp04
YmpäristöViherkuviot (vanha)PistemäinenCOikea:p01, Vasen:p02, Välissä:p03Tien päässä: sp03
UrakkaMaanteiden hoitourakkaSijaintikokoelmaA
UrakkaMuu urakkaSijaintikokoelmaA
UrakkaPalvelusopimusSijaintikokoelmaA
Tunnusluvut ja liikennetiedotAsukastiheysVälimäinenA
Tunnusluvut ja liikennetiedotLaskentamenetelmätPistemäinenB
Tunnusluvut ja liikennetiedotLiikennemäärätVälimäinenA
Tunnusluvut ja liikennetiedotNäkemäpituudetPistemäinenA
Tunnusluvut ja liikennetiedotNäkemäprosentitVälimäinenA
ToimenpiteetTienrakennetoimenpiteetVälimäinenDKaikki
TiensuuntausKaarteetVälimäinenA
TiensuuntausMäetVälimäinenA
Tiealueen poikkileikkausErotusalueVälimäinenA
Tiealueen poikkileikkausKaistaVälimäinenA
Tiealueen poikkileikkausKeskialueVälimäinenA
Tiealueen poikkileikkausLevikkeetPistemäinenDOikea:p01, Vasen:p02Tien päässä: sp03, 
Tiealueen poikkileikkausLuiskaVälimäinenAOikea:p01, Vasen:p02Kävely- ja pyörätien takana: sp04
Tiealueen poikkileikkausOjan pohjaVälimäinenA
Tiealueen poikkileikkausPiennarVälimäinenA
Tiealueen poikkileikkausReuna-alueVälimäinenA
Tiealueen poikkileikkausTasanneVälimäinenA
Rajoitukset ja päätöksetEläinvaroituksetVälimäinenA
Rajoitukset ja päätöksetErikoiskuljetusreitit (päätökset)VälimäinenB
Rajoitukset ja päätöksetKadunpitopäätöksetVälimäinenA
Rajoitukset ja päätöksetKatu- ja yksityistieliittymäluvatPistemäinenDOikea:p01, Vasen:p02
Rajoitukset ja päätöksetKelirikkorajoituksetVälimäinenA
Rajoitukset ja päätöksetKorkeusrajoituksetPistemäinenCOikea:p01, Vasen:p02, Poikki:p06
Rajoitukset ja päätöksetLeveysrajoituksetPistemäinenCOikea:p01, Vasen:p02, Poikki:p06
Rajoitukset ja päätöksetLiittymäkiellotVälimäinenA
Rajoitukset ja päätöksetNopeusrajoituspäätöksetSijaintikokoelma (välimäinen)DOikea:p01, Vasen:p02
Rajoitukset ja päätöksetOpasteetSijaintikokoelma (pistemäinen)A
Rajoitukset ja päätöksetPutket, johdot ja kaapelit (päätökset)VälimäinenB
Rajoitukset ja päätöksetSuoja-aluerakentaminenVälimäinenA
Rajoitukset ja päätöksetSuolankäyttörajoituksetVälimäinenA
Rajoitukset ja päätöksetTienvarsimainosilmoituksetPistemäinenA
OnnettomuustiedotOnnettomuudetPistemäinenB
OnnettomuustiedotOnnettomuusindeksi, linjaVälimäinenA
OnnettomuustiedotOnnettomuusriski, risteysPistemäinenA
MittaustiedotPäällystepaksuusVälimäinenD”Kaistat”
MittaustiedotPäällystevauriokartoitusVälimäinenD”Kaistat”
MittaustiedotPalvelutason mittaus pituusprofiili 100mVälimäinenD”Kaistat”
MittaustiedotPalvelutason mittaus pituusprofiili 10mVälimäinenD”Kaistat”
MittaustiedotPalvelutason mittaus poikkiprofiili 1mVälimäinenD”Kaistat”
MittaustiedotSorateiden runkokelirikkoVälimäinenD”kaistat”
Liikennetekninen luokitusAsema maankäytön rakenteessaVälimäinenA
Liikennetekninen luokitusTekninen toimenpideVälimäinenB
Liikennetekninen luokitusVäylän luonneVälimäinenA
Kunto- ja vauriotiedotPistemäinen puutePistemäinenDKaikkiKaikki (paitsi ei tiealueen ulkopuolella)
Kunto- ja vauriotiedotPistemäinen tiealueen poikkileikkausvaurioPistemäinenDKaikkiKaikki (paitsi ei tiealueen ulkopuolella)
Kunto- ja vauriotiedotVälimäinen puuteVälimäinenDKaikkiKaikki (paitsi ei tiealueen ulkopuolella)
Kunto- ja vauriotiedotVälimäinen tiealueen poikkileikkausvaurioVälimäinenDKaikkiKaikki (paitsi ei tiealueen ulkopuolella)
KunnossapitovastuuHoitosopimusSijaintikokoelma (välimäinen)A
KunnossapitovastuuKorjaussopimusSijaintikokoelma (välimäinen)A
Kohdepisteet- ja välitAlikulkupaikatPistemäinenB
Kohdepisteet- ja välitKatu- ja yksityistieliittymätPistemäinenDOikea:p01, Vasen:p02
Kohdepisteet- ja välitMittaradatVälimäinenA
Kohdepisteet- ja välitPyörätien jatkeetPistemäinenB
Kohdepisteet- ja välitRautatietasoristeyksetPistemäinenA
Kohdepisteet- ja välitSuojatietPistemäinenB

Taulukko 4. Taulukossa on esitetty kohdeluokkatasolla sijaintien käyttöön liittyviä määrittelyjä.