Perustietoja kutsutaan myös metatiedoiksi, joiden on yleisesti määritelty olevan ”tietoa tiedosta”. Osa tiedoista on tiedon ylläpitäjän/päivittäjän täyttämää tietoa, osa taas järjestelmän luomaa. Metatiedot auttavat käyttäjää ymmärtämään tiedosta enemmän. Metatiedot kertovat esimerkiksi kuka tietoa päivittänyt, milloin tieto on päivitetty tai missä tieto on syntynyt.

Velhon kaikille kohteille yhteiset metatiedot on kuvattu alla olevassa taulukossa. Taulukossa on myös kuvattu, ovatko perustiedot käyttäjän vai Tievelhon hallinnoimia tietoja. Joidenkin tietojen antaminen on pakollista päivitysten yhteydessä.

KomponenttiKoodi (nimi)Koodi (kanta)SelitePakollisuusTiedon päivittäminen
PerustiedotVELHO OIDoidVELHO OID on järjestelmän luoma ID, joka on kohteen pysyvä yksilöivä tunnus. Kaikilla Velhossa olevilla kohteilla on sitä yksilöivä OID tunnus. KylläVELHO OID on pakollinen päivitettäessä olemassa olevaa kohdetta Velhossa. Versioituvat kohdeluokat on kuvattu tällä sivulla. Uusia kohteita viedessä Velho järjestelmä luo kohteen yksilöivän OID-tunnuksen.
PerustiedotKohteen edellinen OID-tunnusedellinen-oidKohteen edellistä OID tunnusta käytetään tapauksissa, jossa esimerkiksi yhdestä kaiteesta muodostuu kaksi uutta kaidekohdetta. Tässä tapauksessa kaiteesta muodostuu uusi kohde, joka saa uuden VELHO OID tunnuksen sekä edellisen OID tunnuksen. Tämä mahdollistaa kohteen elinkaaren hallinnan.EiTiedon tuottajan tulee ilmoittaa tiedon päivittämisen yhteydessä.
PerustiedotAlkupäivämäärä
alkaen
Alkupäivämäärä kertoo, milloin kohde on asennettu maastoon tai milloin tieto on tullut voimaan. KylläHuomioitavaa on, että alkupäivämäärän voi asettaa ennen tai jälkeen tiedon rekisteröintipäivämäärää. Tieosoitteen tulee olla voimassa alkupäivämääräksi annettuna päivänä.
PerustiedotLoppupäivämääräpaattyenLoppupäivämäärä kertoo tietyn kohteen/tiedon lakkauttamisesta tai poistumisesta maastosta. Loppupäivämäärä on ensimmäinen päivä, kun tieto ei ole enää voimassa.EiTieosoitteen tulee olla voimassa loppupäivämääräksi annettuna päivänä.
PerustiedotMuokkauspäivämäärämuokattuMuokkauspäivämäärä kertoo, milloin kohdeluokan objektin ominaisuustietoja on muutettu.Ei
PerustiedotRekisteröintipäivämääräluotuJärjestelmä luo kohteelle rekisteröintipäivämäärän, joka kertoo milloin kohteen tietoja on päivitetty tai kohde on viety järjestelmään.Kyllä
PerustiedotLuoja (käyttäjänimi)kayttajanimiJärjestelmä luo tiedon automaattisesti ja se kertoo, kuka on tiedon luonut järjestelmään. Tieto generoituu API tunnuksen kautta.Kyllä
PerustiedotMuokkaaja (käyttäjänimi)kayttajanimiJärjestelmä luo tiedon automaattisesti ja se kertoo, kuka on muutoksen tuonut järjestelmään. Tieto generoituu API tunnuksen kautta.Ei
PerustiedotLähdejärjestelmälahdejarjestelmaKertoo tiedon/kohteen lähdejärjestelmän. Velhoon tuodaan tietoja useista eri lähdejärjestelmistä.EiTiedon tuottajan tulee ilmoittaa tiedon päivittämisen yhteydessä.
Perustiedot
Lähdejärjestelmä ID
lahdejarjestelma-idKertoo tiedon/kohteen yksilöivän ID tunnuksen lähdejärjestelmässä.EiTiedon tuottajan tulee ilmoittaa tiedon päivittämisen yhteydessä.
PerustiedotMuutoksen lähdemuutoksen-lahde-oidKertoo, missä urakassa tai sen alikohteessa tieto on syntynyt. Tässä käytetään, joko urakan tai siihen liittyvän alikohteen VELHO OID tunnusta. Urakka voi olla esimerkiksi hoidon urakka, investointihanke tai operaattorin toteuttama laadun parannus projekti. Urakan alikohde voi olla esimerkiksi inventointeihin liittyvä inventointitapahtuma tai päällystysurakoihin liittyvä päällystyskohde. Jos palvelusopimuksissa tehdään muutoksia, jotka vaikuttaa tieinfraan tulee palvelusopimuksen VELHO OID kirjata tähän. Palvelusopimuksien yhteydessä voidaan tehdä esimerkiksi tiemerkintöjä. Valaistuksiin liittyviä muutoksia seurataan Keylight -järjestelmässä.EiTiedon tuottajan tulee ilmoittaa tiedon päivittämisen yhteydessä.
VersioituTiekohteen tilatiekohteen-tila
Kertoo kohteen elinkaareen liittyvästä tilasta. Tiedon avulla voidaan myös kertoa kohteeseen liittyvä tilapäisyys.
EiKohteen elinkaaren tilaan liittyvä tieto, joka tulee tiedon tuottajan ilmoittaa tietoa päivittäessä. Käytetään pääasiallisesti konkreettisilla infrakohteilla.
VersioituMenetelmämenetelmaKertoo, millä menetelmällä tieto on tuotettu järjestelmään. Tietoa voidaan tuottaa järjestelmään esimerkiksi manuaalisen inventoinnin tai tarkemittauksen kautta.EiTiedon tuotantoon liittyvä menetelmä tulee lisätä aina tiedon päivittämisen yhteydessä jos se on tiedossa. Tiedon lisääminen on tiedon tuottajan vastuulla.
VersioituTekninen tapahtumatekninen-tapahtumaKertoo teknisen toimenpiteen, joka on muuttanut kohteen tietoja. Tieosoitemuutos esimerkiksi voi muuttaa kohteen sijaintitietoja, joka aiheuttaa versioituvien kohteiden versioinnin. Järjestelmä luo tiedon automaattisesti.Ei
Versioitu
Version alku (Version voimassaolo)
alkuVersioituvien kohdeluokkien osalta kohteen versioiden alkupäivämäärää hallitaan tämän tiedon avulla. Järjestelmä luo tiedon automaattisesti vain uusien versioituvien kohteiden osalta.
Reaalimaailman kohteiden muutospäivämäärä vastaa Velhon tietorakenteessa version alkupäivämäärää.
Kyllä (versioituvat kohdeluokat), Ei (muut kohdeluokat)Kun päivitetään olemassa olevaa versioituvaa kohdetta tulee tiedon tuottajan ilmoittaa version alkupäivämäärä. 
VersioituVersion loppu (Version voimassaolo)loppuVersioituvien kohdeluokkien osalta kohteen versioiden loppupäivämäärää hallitaan tämän tiedon avulla. Järjestelmä luo tiedon automaattisesti.Ei
Versioituvien kohteiden tietojen päivittämisen yhteydessä tiedon tuottajan ei tarvitse tuottaa tietoa.
Taulukko Tievelhon kohteille määritellyistä metatiedoista.

Perustietojen aikakäsitteet

Kuten ylläolevasta taulukosta voidaan havaita, kohteen perustiedot sisältävät useita aikaan viittaavia ominaisuustietoja eli aikaleimoja tai päivämääriä. Päivämäärien ja versioinnin kautta hallitaan kohteen elinkaaren aikana tapahtuneita muutoksia ja toimenpiteitä. Kaikissa päivämäärätiedoissa noudatetaan ISO 8601 -standardia (vvvv-kk-pp). Aikaleimat syntyvät kohteita luotaessa ja muokattaessa, ja järjestelmä muodostaa ne päivämäärää tarkempina arvoina (vvvv-kk-ppThh:mm:ssZ).