VELHO järjestelmä mahdollistaa inventointitietojen monipuolisemman hallinnan. Uudenlainen tiedon mallintaminen mahdollistaa Velhossa inventointiohjelmien (inventointiurakan/toimeksiannon) hallinnan, inventointien seurannan sekä inventoinneissa tuotettujen toteumatietojen hallinnan. Tiedonhallintamalli mahdollistaa uudenlaisia tiedon hyödyntämistapauksia.

OminaisuusSelite
InventointiohjelmaInventointiohjelma on tilaajan määrittelemä toimeksianto/urakka/ohjelma, joka liittyy inventointien toteuttamiseen. Inventoijien toteuttaja toteuttaa tilaajan määrittelemää ohjelmaa. Tärkeää on, että tilaaja ilmoittaa tässä ohjelmaan liittyvät tieosuusvälit.
InventointitapahtumaInventointiohjelma sisältää n määrän inventointitapahtumia. Inventointitapahtuma on ominaisuuksiltaan homogeeninen kohde, joka voi sisältää n määrän sijaintivälejä. Inventointitapahtuma mahdollistaa inventointien seuraamisen ja inventointitoteumien metatiedottamisen.
Muutoksen lähdeInventoiduille toteumille tulee kirjata muutoksen lähteeksi sen inventointitapahtuman Velho OID, jossa kyseinen toteuma on inventoitu. Tämä tieto mahdollistaa toteumien hakemisen inventointitapahtuman avulla ja siihen liitettyjen metatietojen yhdistelyn toteumiin.
MenetelmäMenetelmä on ominaisuustieto, jolla kerrotaan yksittäiselle toteumalla inventoinnissa käytetty tiedon tuotanto menetelmä.

Taulukko 1. Inventoinneissa käytettyjen metatietojen/termien selitteitä.

Inventointiohjelmat (urakat/toimeksiannot)

Inventointiohjelmia ja niihin liittyviä inventointitapahtumia hallitaan Tievelhon hallintorekisterissä. Muu urakka kohdeluokassa hallitaan inventointiohjelmaa. Kohdeluokkaan kirjataan investointiohjelma siihen liittyvät metatiedot. Kohdeluokka mahdollistaa esimerkiksi sen, että käyttäjä voi tarkastella minkälaisia inventointeja on tehty tai on tulossa. Kohdeluokan metatietojen avulla voidaan tarkastella urakoiden kestoa ja sijainteja. Inventointiohjelman luominen on tilaajan tai inventointien toimittajan vastuulla.

InventointiTyyppiAsiatunnusNimiTeematKohdeluokat
PäällystepaksuusMittaus tai inventointi (uty2)Asiatunnus on toimeksiantoon liittyvä asiatunnus asianhallintajärjestelmässä.Inventointi_Alue_Vuosi_ToimittajaPäällysteiden ylläpito (ute2)Vapaaehtoinen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan.
Sorateiden runkokelirikkoMittaus tai inventointi (uty2)Asiatunnus on toimeksiantoon liittyvä asiatunnus asianhallintajärjestelmässä.Inventointi_Alue_Vuosi_ToimittajaSoratiet (ute12)Vapaaehtoinen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan.
Päällysteen korjaustarveMittaus tai inventointi (uty2)Asiatunnus on toimeksiantoon liittyvä asiatunnus asianhallintajärjestelmässä.Inventointi_Alue_Vuosi_ToimittajaPäällysteiden ylläpito (ute2)Vapaaehtoinen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan.
PalvelutasomittauksetMittaus tai inventointi (uty2)Asiatunnus on toimeksiantoon liittyvä asiatunnus asianhallintajärjestelmässä.Inventointi_Alue_Vuosi_ToimittajaPäällysteiden ylläpito (ute2)Vapaaehtoinen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan.
Varuste- ja laiteinventoinnitMittaus tai inventointi (uty2)Asiatunnus on toimeksiantoon liittyvä asiatunnus asianhallintajärjestelmässä.Inventointi_Alue_Vuosi_ToimittajaVarusteet (ute13) tai viherhoito (ute10)Vapaaehtoinen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan.
Hulevesi-inventoinnitMittaus tai inventointi (uty2)Asiatunnus on toimeksiantoon liittyvä asiatunnus asianhallintajärjestelmässä.Inventointi_Alue_Vuosi_ToimittajaKuivatusjärjestelmät ja -rakenteet (ute18)Vapaaehtoinen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan.
KuivatusinventoinnitMittaus tai inventointi (uty2)Asiatunnus on toimeksiantoon liittyvä asiatunnus asianhallintajärjestelmässä.Inventointi_Alue_Vuosi_ToimittajaKuivatusjärjestelmät ja -rakenteet (ute18)Vapaaehtoinen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Taulukko 2. Yllä olevassa taulukossa on kuvattu Tievelhossa hallittavat inventointiohjelmat sekä niihin liittyvät metatiedot.

Yllä olevien tietojen lisäksi inventointiohjelmille tulee kertoa niihin liittyviä perustietoja sijaintitietoja. Perustietoja ovat esimerkiksi inventointiohjelman alku- ja loppupäivämäärät. Velhossa inventointiohjelman sijaintitiedot ovat välisijaintikokoelmia, joka tarkoittaa, että yksi inventointiohjelma voi sisältää useita tieosoitevälejä. Kaikki inventointiohjelmaan liittyvät tieosoitevälit tulee kirjata kohteelle.

Inventointitapahtumat

Hallintorekisterissä hallitaan myös inventointitapahtumiin liittyviä tietoja kohdeluokassa Inventointitapahtuma. Inventointiohjelma voi sisältää n määrän inventointitapahtumia. Inventointitapahtumat mahdollistavat dynaamisemman tiedonhallinnan sekä inventointiohjelman toteuttamisen seurannan. Inventointitapahtuma mahdollistaa inventoitujen tietojen monipuolisen metatiedottamisen. Inventointitapahtumien luominen on tietojen toimittajan vastuulla. Inventointiohjelmalla on relaatio inventointiohjelmaan. Käyttäjä voi esimerkiksi hakea inventointiohjelman OID:lla siihen liittyvät inventointitapahtumat.

InventointiMittausMittaustyyppiUrakkaMittaajaMittalaiteLaitetunnusAjankohta
PäällystepaksuusPakollinenPakollinenPakollinen
Sorateiden runkokelirikkoPakollinenPakollinenPakollinenPakollinen
Päällysteen korjaustarvePakollinenPakollinenPakollinenPakollinen
PalvelutasomittauksetPakollinenPakollinenPakollinenPakollinenPakollinenPakollinen
Varuste- ja laiteinventoinnitPakollinenPakollinenPakollinenPakollinen
Hulevesi-inventoinnitPakollinenPakollinenPakollinenPakollinenPakollinen
KuivatusinventoinnitPakollinenPakollinenPakollinenPakollinen

Taulukko 3. Yllä olevassa taulukossa on kuvattu inventointitapahtumiin liittyvien metatietojen pakollisuus.

Yllä olevien tietojen lisäksi inventointitapahtumille tulee kertoa niihin liittyviä perustietoja sijaintitietoja. Perustietoja ovat esimerkiksi inventointitapahtuman alku- ja loppupäivämäärät. Velhossa inventointitapahtuman sijaintitiedot ovat välisijaintikokoelmia, joka tarkoittaa, että yksi inventointitapahtuma voi sisältää useita tieosoitevälejä. Kaikki inventointitapahtumaan liittyvät tieosoitevälit tulee kirjata kohteelle.

Mittaustoteumat

Tiestötietojen inventoinneissa inventoidaan hyvin monenlaisia asioita. Inventoinneissa voidaan inventoida tieinfran kuntoon tai vaurioihin liittyviä tietoja, tieinfraan liittyviä muutostietoja (puuttuvia infrakohteita) tai inventoinneista voidaan tuottaa myös erilaisia tunnuslukuja, joita hyödynnetään kunnossapidossa. Inventoinneissa tuotettuja tietoja hallitaan Tievelhossa monessa eri rekisterissä ja monessa eri kohdeluokassa. Inventoidut tunnusluvut ja kohteet liitetään inventointitapahtumaan, joka mahdollistaa kohteiden haun inventointiohjelmien avulla.

Inventointien yhteydessä voidaan päivittää, poistaa tai luoda uusia infrakohteita. Päivittämisen yhteydessä infrakohteista muodostuu uusi versio, eikä alkuperäiseen infrakohteeseen liittyvät tiedot häviä järjestelmästä. Versiointi mahdollistaa paremmin kohteen elinkaaren hallinnan. Käyttäjä voi esimerkiksi selvittää, milloin kohteen tietoja on edellisen kerran inventoitu ja millaisia menetelmiä inventoinnissa on käytetty.

InventointiAlkupäivämääräLoppupäivämääräMuutoksen lähdeVelho OIDVersion alkuMenetelmäTiekohteen tila
PäällystepaksuusPakollinenPakollinenPakollinenPakollinen
Sorateiden runkokelirikkoPakollinenPakollinenPakollinenPakollinen
Päällysteen korjaustarvePakollinenPakollinenPakollinenPakollinen
PalvelutasomittauksetPakollinenPakollinenPakollinenPakollinen
Varuste- ja laiteinventoinnitPakollinenPakollinenPakollinenJos päivitetään Velhossa olevaa kohdetta.Jos päivitetään Velhossa olevaa kohdetta.PakollinenPakollinen
Hulevesi-inventoinnitPakollinenPakollinenPakollinenJos päivitetään Velhossa olevaa kohdetta.Jos päivitetään Velhossa olevaa kohdetta.PakollinenPakollinen
KuivatusinventoinnitPakollinenPakollinenPakollinenJos päivitetään Velhossa olevaa kohdetta.Jos päivitetään Velhossa olevaa kohdetta.PakollinenPakollinen

Taulukko 4. Mittaustoteumiin liittyvät pakolliset perustiedot tai kohteen versiointiin liittyviä tietoja.

Prosessikuvaus

Väyläviraston tiedon tuotantoon liittyvät prosessit ovat jatkuvassa kehityksessä. Tievelhon käyttöön otto on myös tuonut prosesseihin muutostarpeita. Tällä hetkellä Tievelhoon tuotetaan tietoja yleisesti tiedostopohjia hyödyntäen. Tiedostopohjat toimitetaan operaattorille, joka vie ne järjestelmään. Tavoitetilassa tiedon tuottajat muodostavat itse tiedostot NDJSON -formaatissa, jotka toimittajat vievät Velhon lähetyspalvelun kautta järjestelmään. Joitain inventointiin liittyviä prosesseja on jo automatisoitu ja automatisointi jatkuu myös muiden mittaustietojen osalta. Tämä tarkoittaa, että operaattorin osuus tiedon hallintaan liittyvässä ketjussa pienenee ja tiedon toimittajan vastuu kasvaa. Tiedon toimittajalla on myös vastuu, että tuotetut tiedot on viety järjestelmään. Tiedon hyödyntämisessä tulee käyttää Tievelhon tai Väyläviraston tarjoamia tiedon hyödyntämiseen liittyviä palveluja. https://extranet.vayla.fi/wiki/plugins/gliffy/viewer.action?wmode=opaque&pageId=111447089&iframeContainerId=gliffy-container-111447174-8219

Kuva 1. Tavoitetilassa kaikkia inventointeja hallitaan yllä olevan tiedonhallinta mallin mukaisesti. Tulevaisuudessa operaattorin rooli tulee pienenemään ja tiedon inventoijat toimittavat tiedon suoraan Tievelhon rajapintoihin.