Tietosisältö

Seuraavassa kuvataan mitä tietokokonaisuuksia Velho sisältää ja missä on tarkemmin kuvattu kokonaisuuksien sisältö.

Tietokokonaisuudet

Tievelho sisältää alla kuvatut tietokokonaisuudet. Tietorakenne-kappaleessa on kuvattu tarkemmin mitä tarkempia tietoja eli kohdeluokkia jokainen tietokokonaisuus sisältää. Tietokokonaisuuksien tietosisältöjä päivitetään tarvelähtöisesti ja tunnistetut muutostarpeet on listattu kehityslistaan.

Velhon tietokokonaisuudet

Tietosisällön kuvaukset

Tarkemmat kuvaukset Tievelhon tietokokonaisuuksista löytyy ohjesivuille tallennetuista tietokokonaisuuskohtaisista infotilaisuuksista.

Varsinainen tietosisältö kuvataan jatkossa suoraan Velhon käyttöliittymässä Tietokuvaus-sivulla. Kuvaukset täydentyvät loppuvuoden 2021 aikana. Sitä ennen löydät tukimateriaalia tietojen sisältöön ja pakollisuuteen liittyen tukisivuston ohjeistuksista.

Tierekisteritietojen vastaavuudet

Tietosisällön määrittelyn yhteydessä Velhossa on tehty tiestötietojen osalta vastaavuustaulu, jonka avulla löytää vastaavuuden Tierekisterin ja Velhon tietojen välillä.


Tietorakenne

Tievelhon tietorakenne koostuu tietokokonaisuuksista sekä niiden alla olevista kohdeluokista. Tietokokonaisuuksien yhteyteen liitetään kohteeseen kiinteästi liittyviä komponentteja eli ominaisuustietokokoelmia. Kohdeluokat sisältävät yksittäisiä kohteita/objekteja, joille annetaan kohdetta kuvaavia ominaisuustietoja. Ominaisuustiedot voivat olla numeerisia, kirjainyhdistelmiä tai nimikkeistöjä.

Käsitteet

KÄSITESELITE
TietokokonaisuusTietokokonaisuudet modularisoivat Tievelhon tietomassaa ja rakennetta. Tietokokonaisuuksien avulla tiestötietoja on ryhmitelty loogisiin kokonaisuuksiin.

Tietokokonaisuus voi olla esimerkiksi varusteet, mittaustiedot tai toimenpiteet.
KomponenttiTievelhossa komponentti on tietokokonaisuuteen liitetty kiinteä ominaisuustietokokoelma. Komponentti pyrkii ryhmittelemään loogisia kokonaisuuksia.

Komponentti voi olla esimerkiksi yleinen kuntoluokka, joka on käytettävissä kaikilla varusteilla.
KohdeluokkaKohdeluokka kuvaa mistä reaalimaailman kohteesta on kyse. Kohdeluokalle määritellään joukko ominaisuuksia, jotka kuvaavat kohdetta ja sen rakennetta. Kohdeluokka kuuluu aina johonkin tietokokonaisuuteen.

Kohdeluokka voi olla esimerkiksi ojan pohjat, aidat tai päällystepaksuus.
Kohde/objektiKohde on Tievelhossa ominaisuuksiltaan homogeeninen yksittäistä reaalimaailman kohdetta kuvaava objekti.

Infran osalta yksittäinen kohde voi olla esimerkiksi rumpuputki.
Velho OIDTievelhossa jokainen yksittäinen kohde/objekti saa yksilöivän tunnuksen. Velho OID on järjestelmän luoma tunnus.
OminaisuustietoOminaisuustieto kuvaa yksittäisen reaalimaailman kohteen ominaisuutta. Ominaisuus voi olla esimerkiksi rakenteellinen tai toiminallinen ominaisuus. Kaikille kohdeluokille on määritelty kohdeluokkaa kuvaavat ominaisuustiedot. Ominaisuustieto koostuu ominaisuuden nimestä ja arvosta.

Ominaisuus voi olla esimerkiksi aidan tyyppi ja sen arvo riista-aita.
NimikkeistöYksittäinen ominaisuus voi sisältää Velhossa nimikkeistön, joka määrittelee ennalta yksittäiselle ominaisuudelle annettavia arvoja.

Nimikkeistöarvoja voivat olla esimerkiksi kelirikon vaurioluokitus-ominaisuudelle valittavat arvot erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, huono, erittäin huono.
Perustiedot/metatietoMetatieto on tietoa tiedosta ja se voi liittyä joko suoraan kohteeseen tai kohteen yksittäiseen ominaisuustietoon. Metatiedolla voidaan kuvata esimerkiksi tiedonkeruumenetelmää tai tarkkuutta.
KäsitemalliKäsitemalli on termi, jota käytetään kuvaamaan Velhon tietomallia. Tietomalli kuvaa liiketoiminnan käsitteitä (konseptit), käsitteiden suhteita (relaatiot) ja ominaisuuksia (attribuutit).
Taulukko Velhossa yleisesti käytetyistä käsitteistä.
Esimerkkikuva Tievelhon tietorakenteesta liikennemerkin osalta.

Tietokokonaisuudet ja kohdeluokat

Tietosisältö on jaettu tietokokonaisuuksiin ja tietokokonaisuudet sisältävät kohdeluokkia. Tietokokonaisuus kuvaa siihen kuuluvien kohdeluokkien ryhmää yleisellä tasolla. Kohdeluokka itsessään kuvaa reaalimaailman kohdetta sille annettujen ominaisuuksien kautta.

Ominaisuudet

Seuraavassa kuvataan ominaisuustietokokoelmia eli komponentteja kolmella eri tasolla. Komponentit voivat olla kaikille tiedoille yhteisiä (Perustiedot ja sijaintitiedot), tietokokonaisuuskohtaisia (esim. Mittaustiedot/Mittauksien perustiedot) tai kohdeluokkakohtaisia (esim. Kunto- ja vauriotiedot/Välimäinen varustevaurio/Yleinen vaurio). On myös komponentteja, jotka sisältyvät samassa tietokokonaisuudessa useamman kohdeluokan tietoihin, mutta eivät kaikkien. Esimerkiksi ”Varusteet” -tietokokonaisuudessa sijaintitarkenne on komponenttina lähes kaikissa kohdeluokissa, mutta ”Valaistukset” -kohdeluokassa sijaintitarkennekomponentin asemesta käytetään sijainnin määrittelyyn paremmin soveltuvaa kohdeluokkakohtaista ”sijaintipoikkeus” -ominaisuutietoa.

Kaikille yhteiset ominaisuudet (komponentit)

Tievelhossa on kaksi komponenttia, jotka kuuluvat kiinteinä osina kaikkiin tietokokonaisuuksiin ja kohdeluokkiin: perustiedot sekä sijaintitiedot. Myöhemmin tullaan lisäämään yleistiedot-komponentti, joka sisältää yleisiä kuvauksia kohdeluokasta tai tietokokonaisuudesta.

Perustiedot

Perustietoja kutsutaan myös metatiedoiksi, joiden on yleisesti määritelty olevan ”tietoa tiedosta”. Tievelhon perustiedot ovat yksi komponentti. Osa tiedoista on tiedon ylläpitäjän/päivittäjän täytettävää tietoa, osa taas järjestelmän luomaa.

Velhon kaikille kohteille yhteiset metatiedot on kuvattu alla olevassa taulukossa. Taulukossa on myös kuvattu, ovatko perustiedot käyttäjän vai Tievelhon hallinnoimia tietoja.

OminaisuusMääritelmäKäyttäjä Tievelho
AlkupäivämääräKertoo, milloin kohde on asennettu maastoon tai milloin tieto on tullut voimaan. Alkupäivämäärä voi siis olla ennen rekisteröintipäivämäärää tai sen jälkeen.x

Päättymispäivämäärä

Kertoo, milloin kohde on poistettu järjestelmästä.
x
RekisteröintipäivämääräKertoo, milloin tieto on tuotu järjestelmään. x

Muutospäivämäärä

Kertoo, milloin kohdetta/tietoa on muokattu.
x
Velho OIDJärjestelmän luoma ID, joka on kohteen pysyvä tunnus. Käytetään esimerkiksi elinkaaren hallintaan.x
LähdejärjestelmäKertoo, missä järjestelmässä kyseinen tieto on syntynyt.x

Lähdejärjestelmä ID

Kohteen lähdejärjestelmän yksilöivä tunnus.
x
Luoja (käyttäjänimi)Kertoo, kuka käyttäjä on vienyt kyseessä olevan kohteen Velhoon.x
Muokkaaja (käyttäjänimi)Kertoo, kuka käyttäjä on muokannut Velhossa olevaa tietoa.x
MenetelmäKertoo, millä tavalla tieto on tuotettu järjestelmään. Tieto voi olla tuotettu esim mittauksella tai suunnitelma-aineistosta.x
Version voimassaoloKertoo kohteen version alku- ja loppupäivämäärät.x(x)
Tekninen tapahtumaKertoo toimenpiteen, joka on muuttanut kohdetta ja miksi. Esim. tieosoitemuutos.x
Tiekohteen tilaKertoo tiedon niin sanotun elinkaaren tilan esim suunnitteilla tai rakenteilla jne..x
Muutoksen lähdeKertoo, missä urakassa tai sen alikohteessa muutostieto on syntynyt. Kohteeseen liitetään urakan tai sen alikohteen OID, jonka avulla voidaan päätellä, syntyykö tieto esim. suunnittelussa, rakentamisessa, hoidossa, korjauksessa, erillisinventoinnissa tai operaattorin/tiestötietoasiantuntijan toteuttamassa laadunparannusprojektissa. Tieto ei ole Velhossa pakollinen kaikilla kohteilla, mutta se tulee kirjata kaikille infratiedoille tai infraan liittyville toimenpide- ja kuntotiedoille. Tieto ei ole myöskään pakollinen silloin, kun tiestötietoja päivittävä asiantuntija tekee yksittäisiä kohteisiin liittyviä päivityksiä.x
Kohteen edellinen OID tunnusKohteen edellisen OID tunnuksen avulla kohde voidaan yhdistää aiempaan kohteeseen. Edellinen OID voi olla tarpeellinen tieto, jos esimerkiksi kaide katkaistaan, ja syntyy kaksi erillistä, uudet OID:t saavaa kaidetta.
Taulukko Tievelhon kaikille kohteille määritellyistä metatiedoista.

KOHTEIDEN ELINKAAREN HALLINTA

Tässä alakappaleessa selitetään aikaan liittyviä käsitteitä ja sitä, kuinka eri kohdeluokkien aikaan liittyviä ominaisuuksia käsitellään. Ajantasaisen tiestötiedon lisäksi Velhosta voidaan tehdä tietohakuja menneisyyden tai tulevaisuuden tilannepäivämäärillä, ja sitä varten kohteiden perustietojen tulee sisältää aikaan liittyviä tunnuksia.

KäsiteSelite
TemporaalisuusTemporaalisuus tarkoittaa Tievelhossa kohteiden alttiutta niissä tapahtuville muutoksille niiden elinkaaren aikana. Yksittäisen kohteen elinkaaren aikana kohteen ominaisuustiedot voivat muuttua, mutta itse kohde säilyy. Temporaalisella kohteella on sen elinkaaren alkamis- ja päättymispäivä. Useimmissa kohdeluokissa kohteet ovat temporaalisia. Niiden elinkaari alkaa silloin, kun kohde on alkanut/perustettu maastoon, ja loppuu silloin, kun kohde on päättynyt/poistettu maastosta.
Kohteen versiointiTemporaaliselle kohteelle käytetään Tievelhossa versiointia. Kohteella voi olla useita versioita riippuen siitä, kuinka sen ominaisuudet muuttuvat elinkaaren aikana. Tievelhosta voidaan esimerkiksi tehdä tietyillä aikarajauksilla hakuja, jolloin järjestelmä palauttaa aikarajausten mukaisten versioiden tiedot kohteista. Saman kohteen eri versiot eivät voi olla ajallisesti päällekkäisiä (samanaikaisia), ja kahden peräkkäisen version välissä ei voi olla aikaa ilman mitään versiota. Version voimassaoloaika ei voi ulottua kohteen voimassaoloajan (alkaen – päättyen) ulkopuolelle. Temporaalista kohdetta luotaessa, järjestelmä muodostaa kohteesta automaattisesti sen ensimmäisen version kohteen voimassaoloajan alun (alkaen) perusteella. Viimeisen version päättymispäivämäärä muodostuu myös automaattisesti, kun kohteelle annetaan sen loppupäivämäärä.
Ei-temporaalinenOsa Tievelhon sisältämistä kohdeluokista on ei-temporaalisia, jolloin kohteilla ei ole varsinaista elinkaarta. Esimerkiksi liikenneonnettomuudet ovat Tievelhoon ei-temporaalisina kohteina lisättäviä menneisyyden tapahtumia. Kohteiden ominaisuustietoja ei niiden luonnin jälkeen muuteta, ellei kysymyksessä ole virheellisten tietojen korjaus.
HistoriointiHistorioinnilla tarkoitetaan Tievelhon yksittäisen kohteen lakkauttamista. Kohde lakkautetaan, kun sen tilalle tulee uusi kohde tai se poistetaan kokonaan. Historiointi toteutetaan järjestelmässä antamalla kohteelle päättymisajankohta. Historioitu kohde jää järjestelmään omana OID:lla yksilöitynä kohteenaan.
Käsitemallin versiointiVelhossa versioidaan myös käsitemallia. Käsitemallia versioidaan esimerkiksi silloin, kun kohdeluokkien ominaisuustietorakennetta muutetaan.
Tievelhon kohteiden elinkaaren hallintaan liittyvä käsitteistö.
Kohteiden versiointi

Velhossa hallitaan yksittäisen kohteen versiointia siten, että objektin elinkaaren aikana tehdyt päivitykset muodostavat uuden version kohteesta. Mikä tahansa päivitys kohteen ominaisuuksiin muodostaa uuden version. Esimerkiksi liikennemerkille voidaan tehdä toimenpide, joka vaikuttaa liikennemerkin rakenteeseen. Rakenteessa tapahtunut muutos sekä merkkiin kohdistunut toimenpide aiheuttavat kohteen versioinnin.

Kohteiden historiointi

Velhossa voidaan myös historioida yksittäisiä kohteita. Usein historioinnin aiheuttaa jokin infrarakenteen purkamiseen tai poistamiseen liittyvä toimenpide. Historiointi tapahtuu käytännössä metatietojen avuilla – tiedon lakkautuessa kohde saa loppupäivämäärän.

TEMPORAALISUUS KOHDELUOKITTAIN

Taulukko Velhoon sisältyvistä kohdeluokista ja niiden temporaalisuudesta löytyy Tievelhon käyttöohjeista.

Perustietojen aikakäsitteet

Kohteen perustiedot sisältävät useita aikaan viittaavia ominaisuustietoja eli aikaleimoja tai päivämääriä.  Kaikissa päivämäärätiedoissa noudatetaan ISO 8601 -standardia (vvvv-kk-pp). Aikaleimat syntyvät kohteita lisättäessä ja muokattaessa, ja järjestelmä muodostaa ne päivämäärää tarkempina arvoina (vvvv-kk-ppThh:mm:ssZ).

Aikakäsitteet on selitetty oheisessa taulukossa. Velhon tietoja voidaan hyödyntää menneisyyden päivämäärän lisäksi myös tulevaisuuden päivämäärällä. Näistä käytetään yhteisnimitystä tilannepäivämäärä.

Aikakäsite / Ominaisuus Velhon perustietokomponentissaOminaisuustiedon otsikko tietohaun palauttamissa kohdeluokkatiedoissaSelite
LuontiaikaLuotuVelho antaa kohteelle automattisesti aikaleiman, kun kohde on lisätty Velhoon.
AlkupäivämääräAlkaenKohde on voimassa alkupäivämäärän mukaisesta päivästä alkaen.
LoppupäivämääräPäättyenKohteen voimassaolo päättyy loppupäivämäärän mukaisena päivänä.
MuutospäivämääräMuokattuKohteen tietoja on muokattu Velhossa.
Version alkupäivämääräVersion alkuTemporaalisessa kohteessa version voimaantulopäivämäärä.
Version loppupäivämääräVersion loppuTemporaalisessa kohteessa version voimassaolon päättymispäivämäärä.
TilannepäivämääräHakukriteeri, joka ei sisälly tietohaun palauttamiin ominaisuustietoihin.Päivämäärä, jonka mukaiset tiedot kohteista Velho palauttaa. Käytetään haettaessa menneisyyden tai tulevaisuuden tilannetietoja.
Aikaan liittyvien perustietojen käsitteistö.

Sijaintitiedot

Velhossa käytetään useita sijaintiin liittyviä viitekehyksiä. Sijaintiviitekehysten avulla hallitaan tiestötietojen sijaintia tien keskilinjalla tai tiestötietojen todellista/mitattua sijaintia. Sijaintien yhtenäinen mallintaminen mahdollistaa tietojen hyödyntämisen ja yhdistelyn.

Tällä hetkellä Velhossa sijainteja hallitaan tien keskilinjalla tieosoitteiden avulla. Tämän lisäksi Velhossa voidaan hallita kohteiden todellista, mitattua sijaintia (geometriaa). Sijainti tien keskilinjalla voi olla Velhossa pistemäinen, välimäinen tai kokoelma sijainteja.

Velhossa sijainteihin liittyviä tietoja hallitaan sijaintipalvelussa, jonka tietosisältöä on kuvattu alla olevassa taulukossa. Pistemäisille kohteille annetaan yksi sijainti ja välimäisille kohteille kaksi sijaintia, joista ensimmäinen on kohteen alkusijainti ja toinen loppusijainti.

OminaisuusMääritelmä
AlkusijaintiKohteen alkusijainti tien keskilinjalla tieosoitteena.
LoppusijaintiKohteen loppusijainti tien keskilinjalla tieosoitteena.
GeometriakoosteSijaintikokoelma (geometry collection). Jotkut kohteet voivat koostua useista sijainneista. Esimerkiksi urakka.
KeskilinjageometriaPistemäinen, välimäinen, sijaintikokoelma. Kohteen keskilinjasijainnista johdettu geometria.
Mitattu geometria Pistemäinen, viivamainen, aluemainen, geometria kokoelma. Kohteen mitattu geometria, joka tuotettu esimerkiksi mittamaalla.
Keskilinjageometria-oidVelhon sisäinen OID tunnus kohteen geometriaan.
Mitatun geometrian yksilöintitunnusMitatun geometrian OID. Velhon sisäinen OID tunnus kohteen geometriaan.
SijaintitarkenneKohteen sijainti tiealueen poikkileikkauksessa.
Sijainti OIDVelhon sisäinen OID tunnus kohteen tieosoitteeseen.
Taulukossa kuvattu sijaintitietojen alla olevista ominaisuustiedoista.

Tieosoite koostuu alla olevista ominaisuuksista. Enkoodattu sijainti on tieosoitteeseen perustuva järjestelmän luoma indeksitieto, joka muodostetaan kaavalla tienumero × 100 000 000 + etäisyys tieosan alusta metreinä.

TieOsaEtäisyysEnkoodattu sijainti
TienumeroTieosanumeroEtäisyys tieosan alusta metreinäEtäisyys tien alusta metreinä
Taulukossa kuvattu tieosoitteiden ominaisuustiedot. pistemäisillä kohteilla.

Välimäiset kohteet sisältävät tiedot kohteiden alku- ja loppupisteistä, ja tieosoitteisiin liittyvät ominaisuustiedot ovat seuraavat. Kohteiden pituustiedot lasketaan enkoodattujen alku- ja loppusijaintien erotuksena.

Alkusijainti,
tie
Alkusijainti,
osa
Alkusijainti,
etäisyys
Alkusijainti,
enkoodattu sijainti
Loppusijainti,
tie
Loppusijainti,
osa
Loppusijainti,
etäisyys
Loppusijainti,
enkoodattu sijainti
TienumeroTieosanumeroEtäisyys tieosan alusta metreinäEtäisyys tien alusta metreinäTienumeroTieosanumeroEtäisyys tieosan alusta metreinäEtäisyys tien alusta metreinä
Taulukossa kuvattu tieosoitteiden ominaisuustiedot välimäisillä kohteilla.

Yllä olevan lisäksi Velhossa hallitaan kohteiden sijaintia tiealueen poikkileikkauksen suhteen. Keskialueita sekä levikkeitä lukuun ottamatta jokaisella tiealueen poikkileikkauksen kohdeluokan tyypillä on numero, joka on aina kaksimerkkinen. Numero muodostuu siten, että ensimmäinen merkki kertoo kohteen puolitiedon suhteessa tiesoitteen kasvusuuntaan tietasolla. Toinen merkki kertoo kohteen sijainnin oman kohdeluokan sisällä suhteessa tien keskilinjaan omalla puolellaan tietä. Velhossa kaikki tiealueen poikkileikkauksen suhteellinen sijainti toisiinsa suhteutetaan tietasolla päätiehen nähden.

Ensimmäinen numero määräytyy seuraavasti:

1X = kohde tieosoitteen kasvusuunnassa oikealla puolella

2X = kohde tieosoitteen kasvusuunnassa vasemmalla puolella

Toinen numero määräytyy seuraavasti:

X1 = kohdeluokan tyyppi puolellaan lähimpänä tien keskilinjaa

X2 = kohdeluokan tyyppi puolellaan toiseksi lähimpänä tien keskilinjaa

Xn = kohdeluokan tyyppi puolellaan n lähimpänä tien keskilinjaa

Varusteita ja tien rakenteisin liittyviä tietoja voidaan sitoa tiealueen poikkileikkauksen osiin määritellyn numeroinnin mukaisesti. Numerointia on kuvattu tarkemmin alla olevassa kuvassa.

Tiealueen poikkileikkaus esimerkki kaksiajorataisesta tieosuudesta.

Numerointi pätee riippumatta siitä, onko tiellä 1- vai 2-ajoratainen osuus. Jokaisella numeroidulla kohdeluokan tyypillä on oma absoluuttinen topologiasijaintinsa. Malli toteutuu olemassa olevan tiedon perustella – jos jossakin kohdassa tietoa tyypistä ei ole, oletetaan, ettei kohdetta ole siinä kohdassa poikkileikkausta. Esimerkiksi pientareet 11, 12, 21 ja 22 voivat esiintyä vain 2-ajorataisilla osuuksilla, jota alla oleva kuva selventää.

Ajoratojen määrän vaikutus pientareiden topologianumerointiin.

Yleinen kuntoluokka

Kokonaisuus käsittää varusteisiin liittyvän yleisen kuntoluokituksen. Kuntotieto koskee koko varusteobjektia.

Tienvarsikalusteiden kuntoluokituksesta saa lisätietoja myös julkaisusta ”TIEL 2230011”, joka löytyy Väyläviraston Internet -sivulta teknisten ohjeiden luettelosta.

OminaisuusMääritelmä
Erittäin huonoHeikko, ei enää hyväksyttävissä oleva kunto. Aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia niin tienpitäjälle kuin tienkäyttäjille.
HuonoKorjausta vaativa kunto. Tämä on kestävän tienpidon kannalta
oikea kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpiteiden toteutushetki.
TyydyttäväTyydyttävä kunto. Tarvitaan yleensä kunnon tehostettua
seurantaa, ja yksittäisiä kunnossapitotoimia saattaa olla perusteltua tehdä.
HyväKunto on hyvä, vaikka normaalia kulumista jo esiintyykin. Kunnossapitotarpeita ei ole.
Erittäin hyväUutta vastaava kunto. Kunnossapitotarpeita ei ole.
Ei voitu tarkistaaKuntoluokkaa ei ole jostain syystä voitu tarkastaa.
Väylävirastossa käytössä oleva yleinen kuntoluokitus.

Infranimikkeistöluokitus

Infranimikkeistöluokitus komponentti kertoo, mihin järjestelmäkokonaisuuteen Velhon varuste kuuluu. Järjestelmäkokonaisuuksia on kaksi: rakenteellinen järjestelmäkokonaisuus, joka perustuu InfraBIM -nimikkeistöön ja toiminnallinen järjestelmäkokonaisuus, joka perustuu hankeosanimikkeistöön.

OminaisuusMääritelmä
Rakenteellinen järjestelmäkokonaisuusRakenteellinen järjestelmäkokonaisuus kertoo kuuluuko varuste InfraBIM -nimikkeistön mukaiseen järjestelmäkokonaisuuteen. Rumpuputki voi olla esimerkiksi osa kuivatusjärjestelmää.
Toiminnallinen järjestelmäkokonaisuusToiminnallinen järjestelmäkokonaisuus kertoo kuuluuko varuste hankeosanimikkeistön mukaiseen järjestelmäkokonaisuuteen. Hankeosanimikkeistö osittelee infrahankkeen toiminnallisesti itsenäiset osat. Toiminnallisen itsenäisyyden vaatimuksella tarkoitetaan, että hankeosalla on itsenäinen toiminnallinen tarkoitus, jonka toteuttaminen hankkeessa edellyttää erillistä päätöksentekoa.
Infranimikkeistölukituskomponenttiin kuuluvat ominaisuustiedot.

KoodiKaiteetAidatReunapaalut ja pollaritPortitPuomit Portaalit Reunatuet Liikenne- ja opastusmerkit Rumpuputket Kaivot Portaat Putket, johdot ja kaapelit Valaistus Tienvarsikalusteet Liikennevalot
Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojauksetX
Kasvillisuusrakenteet
Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmätXXXXXXX
Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmätXXX
Vesihuollon järjestelmätXX
Melu- ja vaimennusrakenteetXX
Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmätX
Imujätejärjestelmät
Ympäristörakenteet
Rakennelmat ja kalusteetX
PohjarakenteetX
Perustus- ja tukirakenteetX
TörmäyssuojatX
Rakenteelliset infranimikkeistöluokitukset varuste-kohdeluokittain

KoodiKaiteetAidatRumpuputket Kaivot Putket, johdot ja kaapelit Valaistus 
MeluntorjuntarakenneXX
Pohjavedensuojausrakenne
Vedenjakelujärjestelmä
Jätevesijärjestelmä
HulevesijärjestelmäXXX
Kaukolämpöjärjestelmä
Kaasunsiirtojärjestelmä
SähköverkkoX
Sähköistysjärjestelmä
TietoliikenneverkkoX
ValaistusjärjestelmäX
Vaihteenlämmitysjärjstelmä
Automaatiojärjestelmä
Sulanapitojärjestelmä
Vedenhallintajärjstelmä
Liikennevalojärjstelmä
Opastin- ja turvalaitejärjestelmä
Matkustajainformaatiojärjestelmä
Liikenneviestintäjärjestelmä
Mittaus- ja valvontajärjestelmä
Toiminnalliset infranimikkeistöluokitukset varuste-kohdeluokittain

Varustevauriot

Tievelhossa varustevauriot ovat varusteisiin kiinteästi liittyvä komponentti. Varustevauriot voidaan kirjata niiden tarkalla sijainnilla. Vaurio kirjataan välimäiselle kohteelle sen alkupisteen ja loppupisteen metrilukeman avulla. Lähtöpisteenä käytetään kohteen (esimerkiksi kaide) alkupistettä.

Varustevauriot nimikkeistö perustuu sillantarkastusohjeistuksiin sekä muihin Väyläviraston ohjeisiin. Jokaiselle varusteelle on määritelty sille käytettävät vauriotyypit.

OminaisuusMääritelmä
Vaurioväli (alkumetri, loppumetri)Välikohtaisille kohdeluokille metriväli, jolla vaurio esiintyy.
VauriotyyppiVaurion tyyppi. Esim. viemäri tukossa, rumpuputki liettynyt tai kaide ruostunut.
VaurioluokkaLievä, merkittävä, vakava tai erittäin vakava.
Korjauksen kiireellisyysluokkaKorjataan heti, korjataan kahden vuoden kuluessa, korjataan neljän vuoden kuluessa, korjataan myöhemmin tai ei korjata ollenkaan.
Pinta-alaVaurion pinta-alatieto (m2).
MääräKerrotaan esim. kaiteella olevien vaurioituneiden pylväiden määrä tietyllä välillä.
PituusPituus metreinä.
Varustekohtaiset vauriotiedot.

Varustetoimenpiteet

Tievelhossa varustetoimenpiteet ovat varusteisiin kiinteästi liittyvä komponentti. Toimenpidetieto annetaan Velhossa joko välikohtaisena tai pistekohtaisena. Pistekohtainen toimenpide kohdistuu koko kohteeseen, esimerkiksi liikennemerkkiin. Välikohtainen tieto taas voidaan kohdistaa vain osaan kohdetta, esimerkiksi pätkään kaidetta.

OminaisuusMääritelmä
ToimenpideTulossa
Yhteydet muihin kohteisiinTulossa
Varustetoimenpiteiden ominaisuudet ja määritelmät.

Mittauksien perustiedot

Mittausten perustiedoilla hallitaan tietoja, jotka kertovat mittauksen suorittamisesta. Mittaukseen liittyviä perustietoja toimitetaan Tievelhoon toimeksiantokohtaisen sopimuksen mukaisesti. Osa alla olevista ominaisuuksista on nimikkeistöjä, joiden nimikkeet avattu tarkemmin tietokuvauspalvelussa.

OminaisuusMääritelmä
MittausurakkaMäärittelee, missä mittausurakassa kyseinen mittaus on suoritettu. Urakan OID.
MittaustyyppiKertoo onko kyseessä tuotanto-, kontrolli- vai laatumittaus.
MittausKertoo minkä tyyppisestä inventoinnista on kyse.
MittausnopeusKertoo, millä nopeudella mittaus on suoritettu
MittaajaMäärittelee mittauksen suorittajan.
ToimittajaMäärittelee mittauksen suorittaneen yrityksen/organisaation.
MittalaiteMäärittelee, millä laitteella mittaus on suoritettu.
LaitetunnusYksittäisen laitteen tunnustiedot.
AjankohtaMinä ajanhetkenä mittaus on suoritettu.
Mittauksien perustietojen ominaisuudet ja niiden määrittelyt.

Kieltojen ja rajoitusten yleiset ominaisuudet

Velhon jokainen rajoituksia ja päätöksiä kuvaava kohdeluokka (esim. päätökset nopeusrajoituksista) saa kiellot ja rajoitukset -komponentin, jossa kuvataan rajoituksen tyyppiä sekä tilaa.

OminaisuusMääritelmä
TyyppiKertoo kiellon tai rajoituksen tyypin. Vaihtoehtoina ”liikenne”, ”maankäyttö” tai ”tien kunnossapito”.
TilaKertoo onko kielto tai rajoitus pysyvä, määräaikainen vai tilapäinen.
Kieltoihin ja rajoituksiin liittyvät yleiset ominaisuudet.

Päätösten ja sopimusten yleiset ominaisuudet

Rajoitukset ja päätökset -tietokokonaisuuden kohdeluokille annetaan myös päätökset ja sopimukset -komponentti, joka kertoo yleistietoja rajoituksen taustalla olevasta päätöksestä. Komponentin avulla kerrotaan muun muassa päätöksen myöntäjä, asiakirjan tyyppi sekä asiakirjan numero ja asiatunnus. Mikäli linkki asiakirjaan löytyy, on tämä myös mukana tiedoissa.

OminaisuusMääritelmä
Asiakirjan tyyppiKertoo asiakirjan tyypin. Kohdeluokkaan voi sisältyä päätöksen lisäksi sopimus.
Linkki asiakirjaanLinkki asiakirjaan, josta nähdään kaikki kyseiseen päätökseen tai sopimukseen liittyvät tarkemmat tiedot.
Asiakirjan numeroAsiakirjaan liittyvä numero, jonka avulla on mahdollista hakea päätöstä siinä järjestelmässä, jossa se sijaitsee.

Muotoa: PIRELY/2914/2020
AsiatunnusPäätöksen asiatunnus.
LuonnePäätöksen luonne. Kertoo, onko päätös kielteinen vai salliva.
MyöntäjäPäätöksen tai sopimuksen myöntäjä.
Päätöksiin ja sopimuksiin liittyvät yleist ominaisuudet

Kohdeluokkakohtaiset ominaisuudet

Toistaiseksi seuraavat ominaisuustiedot ovat kohdeluokkakohtaisia, mutta ne tullaan päivittämään tietokokonaisuustasolle geneerisiksi komponenteiksi. Esimerkiksi vain osalla varusteista on tällä hetkellä hoitourakoiden poikkeusjärjestelykomponentti, mutta tulevaisuudessa tämä tulee olemaan geneerisesti jokaisella varuste-kohdeluokalla.

Hoitourakoiden poikkeusjärjestelyt

Komponentti sisältää tiedon talvikunnossapitoon liittyvistä poikkeavista tiedoista.

OminaisuusMääritelmä
Ei talvikunnossapitoaKohdetta ei hoideta talvella ollenkaan.
Hoidetaan talvisinKohdetta hoidetaan normaalisti myös talvi aikana.
Hoidetaan osan talveaKohdetta hoidetaan vain osan talvea.
LuonnontilainenKohde on luonnontilainen, eikä siihen kohdisteta mitään hoito toimenpiteitä.
Infrakohteisiin liittyviä hoidollisia poikkeusjärjestelyitä.

Kunnossapitovastuu poikkeus

Kunnossapitovastuu poikkeus -komponentti sisältää neljä ominaisuustietoa, joilla hallitaan omistajaan, hoitovastuuseen sekä kunnossapitovastuuseen liittyviä poikkeuksia.

Ominaisuus Määritelmä
HoitovastuuHoitovastuulla kuvataan Velhossa kenen vastuulla hoidon järjestäminen on. Hoitovastuuseen sisältyy Velhossa ympärivuotinen hoito, mutta ei rakenteisiin, siltoihin tai päällysteisiin kohdistuvat parannustoimet (pieniä päällystepaikkauksia lukuun ottamatta). Vastuuseen voi liittyä myös itse hoidon tilaaminen. Hoitotehtävät käsittävät ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka pitävät rakenteen ja laitteet käyttökunnossa tai palauttavat ne käyttökuntoon eri olosuhteissa. Hoitotoimenpiteillä varmistetaan, että kohde toimii suunnitellulla tavalla.

Tähän ominaisuuteen kirjataan hoitovastuuseen liittyvät poikkeukset, jos niitä ei ole kirjattu hoitosopimukseen.
Kunnossapitovastuu (korjaus)Kunnossapitovastuulla kuvataan Velhossa kenen vastuulla korjauksen järjestäminen on. Vastuuseen voi liittyä myös itse korjauksen tilaaminen. Tiedot johdetaan lähtökohtaisesti hallinnollisesta luokituksesta, mutta tässä kentässä voidaan ilmoittaa poikkeus tarvittaessa.

Kunnossapitovastuuseen sisältyy Velhossa tieinfran kunnossapito. Korjaustehtävät käsittävät korjaustoimenpiteitä, joilla poistetaan vikoja ja kuluneisuutta. Korjauksen avulla rakenteen ja laitteen tekninen käyttöikä kasvaa.

Tähän ominaisuuteen kirjataan korjausvastuuseen liittyvät poikkeukset, jos niitä ei ole kirjattu korjaussopimukseen.
OmistajaOmistajatieto johdetaan lähtökohtaisesti VIITE-järjestelmässä olevasta kolmiportaisesta luokittelusta (valtio, kunta, muu) kaikille tieinfran kohteille geneerisesti. Yksittäiselle kohteelle voidaan kuitenkin ilmoittaa tässä komponentissa poikkeava tai tarkentava omistajuustieto. Esimerkiksi valtion omistamalla tieosuudella valaistuksen tai varusteen omistajuus voi olla poikkeuksellisesti kunnalla tai yksityisellä toimijalla.
OmistajatarkenneOmistajatarkenne ilmoittaa omistajatiedon tarkemmalla tasolla. Omistajatarkenne on Tievelhossa nimikkeistö ja sitä voi tarkemmin tarkastella Velhon tietokuvauksessa.
Kunnossapitovastuu poikkeus komponenttiin kuuluvat ominaisuustiedot.

Nimikkeistöt

Nimikkeistö on systemaattinen ja standardi tapa identifioida, koodata ja nimetä kohteen ominaisuustietoja. Nimikkeistön omaava ominaisuustieto sisältää usein arvoja, jotka ovat standardeja ja usein käytettyjä tietyllä ominaisuudella.

AitatyyppiKoodi
Suoja-aidatty01
Riista-aidatty02
Lumiaidatty03
Muuty05
Kallioleikkausten suoja-aidatty06
Liikenneväylän ylitystä estävä aitaty07
Esimerkki nimikkeistöstä kohdeluokasta aidat ominaisuudesta aitatyyppi.

Yhteisten ominaisuustietojen nimikkeistöt

Tievelhossa tietotokonaisuuksille on määritelty yhteisiä ominaisuustietoja ja nimikkeistöjä. Nimikkeistöjen osalta niille on määritelty kohdeluokkakohtaisesti osajoukko.

KoodiKaiteetAidatPylväätReunapaalut ja pollaritPortitPuomit Portaalit Reunatuet Opastus- ja muut liikennemerkitRumpuputket Kaivot Tienvarsimainokset Portaat Putket, johdot ja kaapelit Valaistus Tienvarsikalusteet 
Häikäisysuoja(error)(error)
Pohjavedensuojaus(error)
Melusuojaus(error)
Kävely- ja pyörätie korotusosa(error)
Törmäyssuoja(error)
Tulvasuoja
Tulvaputki(error)
Rinnakkaisputki(error)
Jätehuolto(error)
Kulkuaukon sulku(error)(error)
Vedenohjaaminen penkereellä(error)
Nurmikoiden rajaaminen(error)
Sähköjakelu(error)(error)
Liikennemerkki(error)(error)(error)
Liikennevalo(error)(error)
Antenni(error)
 Sillan kunnossapito(error)
 Pääsy / oikotie alikulkuun(error)(error)
 Oikotie bussipysäkille(error)(error)

Varusteiden Tehtävä -nimikkeistö. Taulukko kertoo sallitut tehtävät kullekin varuste -kohdeluokalle.

KoodiKaiteetAidatReunapaalutPortitPuomit Portaalit Reunatuet Liikenne- ja opastusmerkit Rumpuputket Kaivot Tienvarsimainokset Portaat Putket, johdot ja kaapelit Valaistus Tienvarsikalusteet 
alumiini(error)(error)(error)
alumiinikomposiitti(error)
vaneri(error)(error)
lasi(error)(error)
puu(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)
metalli(error)(error)(error)(error)
valurauta(error)(error)
muu(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)
betoni(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)
muovi(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)
teräs(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)
kivi(error)(error)(error)(error)
pleksi(error)
asfaltti(error)
lasikuitu(error)
riistaverkko(error)
panssariverkko (error)
komposiitti(error)(error)(error)(error)

Varusteiden materiaali -nimikkeistö. Taulukko kertoo sallitut materiaalit kullekin varuste -kohdeluokalle.

Toisiinsa vaikuttavat tiedot

Yhteydet muihin kohteisiin

Yhteydet muihin kohteisiin on Velhossa ominaisuustieto, joka mahdollistaa tietojen välisten yhteyksien hallinnan. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on liikennemerkin ja portaalin välinen yhteys, kun liikennemerkki on kiinnitetty portaaliin. Velhossa yhteyksiä voi luoda monella eri tapaa ja nämä eri tavat tullaan tarkentamaan tähän.

KoodiKaiteetAidatReunapaalutPortitPuomit, sulkulaitteet ja pollaritPortaalit Reunatuet LiikennemerkitRumpuputket Kaivot Tienvarsimainokset Portaat Putket, johdot ja kaapelit Valaistus Tienvarsikalusteet BussipysäkitPylväät

Kaiteet
(error)
Aidat
Reunapaalut
Portit(error)
Puomit
Sulkulaitteet ja pollarit
Portaalit(error)
Reunatuet
Liikennemerkit(error)(error)
Rumpuputket
Kaivot(error)(error)
Tienvarsimainokset
Portaat
Putket, johdot ja kaapelit (error)
Valaistus 
Tienvarsikalusteet 
Bussipysäkit(error)
Palvelualueet(error)
Sillat(error)
Pylväät(error)

Varusteiden yhteydet muihin kohteisiin -nimikkeistö. Taulukko kertoo sallitut varusteiden kohdeluokkien väliset yhteydet.