Tietosisältö

Seuraavassa kuvataan mitä tietokokonaisuuksia Velho sisältää ja missä on tarkemmin kuvattu kokonaisuuksien sisältö.

Tietokokonaisuudet

Tievelho sisältää alla kuvatut tietokokonaisuudet. Tietorakenne-kappaleessa on kuvattu tarkemmin mitä tarkempia tietoja eli kohdeluokkia jokainen tietokokonaisuus sisältää. Tietokokonaisuuksien tietosisältöjä päivitetään tarvelähtöisesti ja tunnistetut muutostarpeet on listattu kehityslistaan.

Velhon tietokokonaisuudet

Tietosisällön kuvaukset

Tarkemmat kuvaukset Tievelhon tietokokonaisuuksista löytyy ohjesivuille tallennetuista tietokokonaisuuskohtaisista infotilaisuuksista.

Varsinainen tietosisältö kuvataan jatkossa suoraan Velhon käyttöliittymässä Tietokuvaus-sivulla. Kuvaukset täydentyvät loppuvuoden 2021 aikana. Sitä ennen löydät tukimateriaalia tietojen sisältöön ja pakollisuuteen liittyen tukisivuston ohjeistuksista.

Tierekisteritietojen vastaavuudet

Tietosisällön määrittelyn yhteydessä Velhossa on tehty tiestötietojen osalta vastaavuustaulu, jonka avulla löytää vastaavuuden Tierekisterin ja Velhon tietojen välillä.


Tietorakenne

Tievelhon tietorakenne koostuu tietokokonaisuuksista sekä niiden alla olevista kohdeluokista. Tietokokonaisuuksien yhteyteen liitetään kohteeseen kiinteästi liittyviä komponentteja eli ominaisuustietokokoelmia. Kohdeluokat sisältävät yksittäisiä kohteita/objekteja, joille annetaan kohdetta kuvaavia ominaisuustietoja. Ominaisuustiedot voivat olla numeerisia, kirjainyhdistelmiä tai nimikkeistöjä.

Käsitteet

KÄSITESELITE
TietokokonaisuusTietokokonaisuudet modularisoivat Tievelhon tietomassaa ja rakennetta. Tietokokonaisuuksien avulla tiestötietoja on ryhmitelty loogisiin kokonaisuuksiin.

Tietokokonaisuus voi olla esimerkiksi varusteet, mittaustiedot tai toimenpiteet.
KomponenttiTievelhossa komponentti on tietokokonaisuuteen liitetty kiinteä ominaisuustietokokoelma. Komponentti pyrkii ryhmittelemään loogisia kokonaisuuksia.

Komponentti voi olla esimerkiksi yleinen kuntoluokka, joka on käytettävissä kaikilla varusteilla.
KohdeluokkaKohdeluokka kuvaa mistä reaalimaailman kohteesta on kyse. Kohdeluokalle määritellään joukko ominaisuuksia, jotka kuvaavat kohdetta ja sen rakennetta. Kohdeluokka kuuluu aina johonkin tietokokonaisuuteen.

Kohdeluokka voi olla esimerkiksi ojan pohjat, aidat tai päällystepaksuus.
Kohde/objektiKohde on Tievelhossa ominaisuuksiltaan homogeeninen yksittäistä reaalimaailman kohdetta kuvaava objekti.

Infran osalta yksittäinen kohde voi olla esimerkiksi rumpuputki.
Velho OIDTievelhossa jokainen yksittäinen kohde/objekti saa yksilöivän tunnuksen. Velho OID on järjestelmän luoma tunnus.
OminaisuustietoOminaisuustieto kuvaa yksittäisen reaalimaailman kohteen ominaisuutta. Ominaisuus voi olla esimerkiksi rakenteellinen tai toiminallinen ominaisuus. Kaikille kohdeluokille on määritelty kohdeluokkaa kuvaavat ominaisuustiedot. Ominaisuustieto koostuu ominaisuuden nimestä ja arvosta.

Ominaisuus voi olla esimerkiksi aidan tyyppi ja sen arvo riista-aita.
NimikkeistöYksittäinen ominaisuus voi sisältää Velhossa nimikkeistön, joka määrittelee ennalta yksittäiselle ominaisuudelle annettavia arvoja.

Nimikkeistöarvoja voivat olla esimerkiksi kelirikon vaurioluokitus-ominaisuudelle valittavat arvot erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, huono, erittäin huono.
Perustiedot/metatietoMetatieto on tietoa tiedosta ja se voi liittyä joko suoraan kohteeseen tai kohteen yksittäiseen ominaisuustietoon. Metatiedolla voidaan kuvata esimerkiksi tiedonkeruumenetelmää tai tarkkuutta.
KäsitemalliKäsitemalli on termi, jota käytetään kuvaamaan Velhon tietomallia. Tietomalli kuvaa liiketoiminnan käsitteitä (konseptit), käsitteiden suhteita (relaatiot) ja ominaisuuksia (attribuutit).
Taulukko Velhossa yleisesti käytetyistä käsitteistä.
Esimerkkikuva Tievelhon tietorakenteesta liikennemerkin osalta.

Tietokokonaisuudet ja kohdeluokat

Tietosisältö on jaettu tietokokonaisuuksiin ja tietokokonaisuudet sisältävät kohdeluokkia. Tietokokonaisuus kuvaa siihen kuuluvien kohdeluokkien ryhmää yleisellä tasolla. Kohdeluokka itsessään kuvaa reaalimaailman kohdetta sille annettujen ominaisuuksien kautta.

Ominaisuudet

Seuraavassa kuvataan ominaisuustietokokoelmia eli komponentteja kolmella eri tasolla. Ominaisuudet voivat olla kaikille tiedoille yhteisiä, tietokokonaisuuskohtaisia tai kohdeluokkakohtaisia.

Kaikille yhteiset ominaisuudet (komponentit)

Tievelhossa on kaksi komponenttia, jotka kuuluvat kiinteinä osina kaikkiin tietokokonaisuuksiin ja kohdeluokkiin: perustiedot sekä sijaintitiedot. Myöhemmin tullaan lisäämään yleistiedot-komponentti, joka sisältää yleisiä kuvauksia kohdeluokasta tai tietokokonaisuudesta.

Perustiedot

Metatietojen/perustietojen määritellään yleisesti olevan ”tietoa tiedosta”. Tievelhon metatiedot/perustiedot on komponentti. Osa tiedosta on tiedon ylläpitäjän/päivittäjän täytettävää tietoa, osa taas järjestelmän luomaa.

Kaikissa päivämäärätiedoissa noudatetaan ISO 8601 -standardia.

Velhon kaikille kohteille yhteiset metatiedot on kuvattu alla olevassa taulukossa. Taulukossa on myös kuvattu, onko metatiedot käyttäjän vai Tievelhon hallinnoimia tietoja.

OminaisuusMääritelmäKäyttäjä Tievelho
AlkupäivämääräAlkupäivämäärä kertoo, milloin kohde on asennettu maastoon tai milloin tieto on tullut voimaan. Alkupäivämäärä voi siis olla ennen tai jälkeen Rekisteröintipäivämäärä.x

Päättymispäivämäärä

Päättymispäivämäärä kertoo, milloin kohde on poistettu järjestelmästä.
x
RekisteröintipäivämääräRekisteröintipäivämäärä kertoo, milloin tieto on tuotu järjestelmään. x

Muutospäivämäärä

Muutospäivämäärä kertoo, milloin kohdetta/tietoa on järjestelmässä muokattu.
x
Velho OIDVELHO OID on järjestelmän luoma ID, joka on kohteen pysyvä tunnus. Käytetään esimerkiksi elinkaaren hallintaan.x
LähdejärjestelmäLähdejärjestelmä kertoo, missä järjestelmässä kyseinen tieto on syntynyt.x

Lähdejärjestelmä ID

Lähdejärjestelmä ID kertoo, mikä on kohteen lähdejärjestelmän yksilöivä tunnus.
x
Luoja (käyttäjänimi)Luoja kertoo, kuka käyttäjä on vienyt kyseessä olevan kohteen Velhoon.x
Muokkaaja (käyttäjänimi)Muokkaaja kertoo, kuka käyttäjä on muokannut Velhossa olevaa tietoa.x
MenetelmäMenetelmä kertoo, millä tavalla tieto on tuotettu järjestelmään. Tieto voi olla tuotettu esim mitatuksella tai suunnitelma-aineistosta.x
Version voimassaoloVersion voimassaolo, kertoo kohteen version alku- ja loppupäivämäärät.x
Tekninen tapahtumaTekninen tapahtuma kertoo toimenpiteen, joka on muuttanut kohdetta ja miksi. Esim. tieosoitemuutos.x
Tiekohteen tilaTila kertoo tiedon niin sanotun elinkaaren tilan esim suunnitteilla tai rakenteilla jne..x
Muutoksen lähdeMuutoksen lähde kertoo, missä urakassa tai sen alikohteessa muutostieto on syntynyt. Kohteeseen liitetään urakan tai sen alikohteen OID, jonka avulla voidaan päätellä, syntyykö tieto esim. suunnittelussa, rakentamisessa, hoidossa, korjauksessa, erillisinventoinnissa tai operaattorin/tiestötietoasiantuntijan toteuttamassa laadunparannusprojektissa. Tieto ei ole Velhossa pakollinen kaikilla kohteilla, mutta se tulee kirjata kaikille infratiedoille tai infraan liittyville toimenpide- ja kuntotiedoille. Tieto ei ole myöskään pakollinen silloin, kun tiestötietoja päivittävä asiantuntija tekee yksittäisiä kohteisiin liittyviä päivityksiä.x
Taulukko Tievelhon kaikille kohteille määritellyistä metatiedoista.

Sijaintitiedot

Velhossa käytetään useita sijaintiin liittyviä viitekehyksiä. Sijaintiviitekehysten avulla hallitaan tiestötietojen sijaintia tien keskilinjalla tai tiestötietojen todellista/mitattua sijaintia. Sijaintien yhtenäinen mallintaminen mahdollistaa tietojen hyödyntämisen ja yhdistelyn.

Tällä hetkellä Velhossa sijainteja hallitaan tien keskilinjalla tieosoitteiden avulla. Tämän lisäksi Velhossa voidaan hallita kohteiden todellista, mitattua sijaintia (geometriaa). Sijainti tien keskilinjalla voi olla Velhossa pistemäinen, välimäinen tai kokoelma sijainteja.

Velhossa sijainteihin liittyviä tietoja hallitaan sijaintipalvelussa, jonka tietosisältöä on kuvattu alla olevassa taulukossa. Kohteille annetaan ainoastaan yksi sijainti tai alku- ja loppusijainti riippuen mallinnetaanko kohde tieverkolla pistemäisenä vai välimäisenä.

OminaisuusMääritelmä
AlkusijaintiKohteen alkusijainti tien keskilinjalla tieosoitteena.
LoppusijaintiKohteen loppusijainti tien keskilinjalla tieosoitteena.
GeometriakoosteSijaintikokoelma (geometry collection). Jotkut kohteet voivat koostua useista sijainneista. Esimerkiksi urakka.
KeskilinjageometriaPistemäinen, välimäinen, sijaintikokoelma. Kohteen keskilinjasijainnista johdettu geometria.
Mitattu geometria Pistemäinen, viivamainen, aluemainen, geometria kokoelma. Kohteen mitattu geometria, joka tuotettu esimerkiksi mittamaalla.
Keskilinjageometria-oidVelhon sisäinen OID tunnus kohteen geometriaan.
Mitatun geometrian yksilöintitunnusMitatun geometrian OID. Velhon sisäinen OID tunnus kohteen geometriaan.
SijaintitarkenneKohteen sijainti tiealueen poikkileikkauksessa.
Sijainti OIDVelhon sisäinen OID tunnus kohteen tieosoitteeseen.
Taulukossa kuvattu sijaintitietojen alla olevista ominaisuustiedoista.

Tieosoite koostuu alla olevista ominaisuuksista

TieAjorataOsaEtäisyysEnkoodattu sijainti
TienumeroAjoradan numero (0, 1 tai 2)TieosanumeroEtäisyys tieosan alusta metreinäEtäisyys tien alusta metreinä
Taulukossa kuvattu tieosoitteiden ominaisuustiedot.

Yllä olevan lisäksi Velhossa hallitaan kohteiden sijaintia tiealueen poikkileikkauksen suhteen. Keskialueita sekä levikkeitä lukuun ottamatta jokaisella tiealueen poikkileikkauksen kohdeluokan tyypillä on numero, joka on aina kaksimerkkinen. Numero muodostuu siten, että ensimmäinen luku kertoo kohteen puolitiedon suhteessa tiesoitteen kasvusuuntaan tietasolla. Toinen numero kertoo kohteen sijainnin oman kohdeluokan sisällä suhteessa tien keskilinjaan omalla puolellaan tietä. Velhossa kaikki tiealueen poikkileikkauksen suhteellinen sijainti toisiinsa suhteutetaan tietasolla päätiehen nähden.

Ensimmäinen numero määräytyy seuraavasti:

1X = kohde tieosoitteen kasvusuunnassa oikealla puolella

2X = kohde tieosoitteen kasvusuunnassa vasemmalla puolella

Toinen numero määräytyy seuraavasti:

X1 = kohdeluokan tyyppi puolellaan lähimpänä tien keskilinjaa

X2 = kohdeluokan tyyppi puolellaan toiseksi lähimpänä tien keskilinjaa

Xn = kohdeluokan tyyppi puolellaan n lähimpänä tien keskilinjaa

Varusteita ja tien rakenteisin liittyviä tietoja voidaan sitoa tiealueen poikkileikkauksen osiin määritellyn numeroinnin mukaisesti. Numerointia on kuvattu tarkemmin alla olevassa kuvassa.

Tiealueen poikkileikkaus esimerkki kaksiajorataisesta tieosuudesta.

Numerointi pätee riippumatta siitä, onko tiellä 1- vai 2-ajoratainen osuus. Jokaisella numeroidulla kohdeluokan tyypillä on oma absoluuttinen topologiasijaintinsa. Malli toteutuu olemassa olevan tiedon perustella – jos jossakin kohdassa tietoa tyypistä ei ole, oletetaan, ettei kohdetta ole siinä kohdassa poikkileikkausta. Esimerkiksi pientareet 11, 12, 21 ja 22 voivat esiintyä vain 2-ajorataisilla osuuksilla, jota alla oleva kuva selventää.

Ajoratojen määrän vaikutus pientareiden topologianumerointiin.

Yleinen kuntoluokka

Kokonaisuus käsittää varusteisiin liittyvän yleisen kuntoluokituksen. Kuntotieto koskee koko varusteobjektia.

Tienvarsikalusteiden kuntoluokituksesta saa lisätietoja myös julkaisusta ”TIEL 2230011”, joka löytyy Väyläviraston Internet -sivulta teknisten ohjeiden luettelosta.

OminaisuusMääritelmä
Erittäin huonoHeikko, ei enää hyväksyttävissä oleva kunto. Aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia niin tienpitäjälle kuin tienkäyttäjille.
HuonoKorjausta vaativa kunto. Tämä on kestävän tienpidon kannalta
oikea kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpiteiden toteutushetki.
TyydyttäväTyydyttävä kunto. Tarvitaan yleensä kunnon tehostettua
seurantaa, ja yksittäisiä kunnossapitotoimia saattaa olla perusteltua tehdä.
HyväKunto on hyvä, vaikka normaalia kulumista jo esiintyykin. Kunnossapitotarpeita ei ole.
Erittäin hyväUutta vastaava kunto. Kunnossapitotarpeita ei ole.
Ei voitu tarkistaaKuntoluokkaa ei ole jostain syystä voitu tarkastaa.
Väylävirastossa käytössä oleva yleinen kuntoluokitus.

Infranimikkeistöluokitus

Infranimikkeistöluokitus komponentti kertoo, mihin järjestelmäkokonaisuuteen Velhon varuste kuuluu. Järjestelmäkokonaisuuksia on kaksi: rakenteellinen järjestelmäkokonaisuus, joka perustuu InfraBIM -nimikkeistöön ja toiminnallinen järjestelmäkokonaisuus, joka perustuu hankeosanimikkeistöön.

OminaisuusMääritelmä
Rakenteellinen järjestelmäkokonaisuusRakenteellinen järjestelmäkokonaisuus kertoo kuuluuko varuste InfraBIM -nimikkeistön mukaiseen järjestelmäkokonaisuuteen. Rumpuputki voi olla esimerkiksi osa kuivatusjärjestelmää.
Toiminnallinen järjestelmäkokonaisuusToiminnallinen järjestelmäkokonaisuus kertoo kuuluuko varuste hankeosanimikkeistön mukaiseen järjestelmäkokonaisuuteen. Hankeosanimikkeistö osittelee infrahankkeen toiminnallisesti itsenäiset osat. Toiminnallisen itsenäisyyden vaatimuksella tarkoitetaan, että hankeosalla on itsenäinen toiminnallinen tarkoitus, jonka toteuttaminen hankkeessa edellyttää erillistä päätöksentekoa.
Infranimikkeistölukituskomponenttiin kuuluvat ominaisuustiedot.

KoodiKaiteetAidatReunapaalut ja pollaritPortitPuomit Portaalit Reunatuet Liikenne- ja opastusmerkit Rumpuputket Kaivot Portaat Putket, johdot ja kaapelit Valaistus Tienvarsikalusteet Liikennevalot
Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojauksetX
Kasvillisuusrakenteet
Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmätXXXXXXX
Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmätXXX
Vesihuollon järjestelmätXX
Melu- ja vaimennusrakenteetXX
Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmätX
Imujätejärjestelmät
Ympäristörakenteet
Rakennelmat ja kalusteetX
PohjarakenteetX
Perustus- ja tukirakenteetX
TörmäyssuojatX
Rakenteelliset infranimikkeistöluokitukset varuste-kohdeluokittain

KoodiKaiteetAidatRumpuputket Kaivot Putket, johdot ja kaapelit Valaistus 
MeluntorjuntarakenneXX
Pohjavedensuojausrakenne
Vedenjakelujärjestelmä
Jätevesijärjestelmä
HulevesijärjestelmäXXX
Kaukolämpöjärjestelmä
Kaasunsiirtojärjestelmä
SähköverkkoX
Sähköistysjärjestelmä
TietoliikenneverkkoX
ValaistusjärjestelmäX
Vaihteenlämmitysjärjstelmä
Automaatiojärjestelmä
Sulanapitojärjestelmä
Vedenhallintajärjstelmä
Liikennevalojärjstelmä
Opastin- ja turvalaitejärjestelmä
Matkustajainformaatiojärjestelmä
Liikenneviestintäjärjestelmä
Mittaus- ja valvontajärjestelmä
Toiminnalliset infranimikkeistöluokitukset varuste-kohdeluokittain

Varustevauriot

Tievelhossa varustevauriot ovat varusteisiin kiinteästi liittyvä komponentti. Varustevauriot voidaan kirjata niiden tarkalla sijainnilla. Vaurio kirjataan välimäiselle kohteelle sen alkupisteen ja loppupisteen metrilukeman avulla. Lähtöpisteenä käytetään kohteen (esimerkiksi kaide) alkupistettä.

Varustevauriot nimikkeistö perustuu sillantarkastusohjeistuksiin sekä muihin Väyläviraston ohjeisiin. Jokaiselle varusteelle on määritelty sille käytettävät vauriotyypit.

OminaisuusMääritelmä
Vaurioväli (alkumetri, loppumetri)Välikohtaisille kohdeluokille metriväli, jolla vaurio esiintyy.
VauriotyyppiVaurion tyyppi. Esim. viemäri tukossa, rumpuputki liettynyt tai kaide ruostunut.
VaurioluokkaLievä, merkittävä, vakava tai erittäin vakava.
Korjauksen kiireellisyysluokkaKorjataan heti, korjataan kahden vuoden kuluessa, korjataan neljän vuoden kuluessa, korjataan myöhemmin tai ei korjata ollenkaan.
Pinta-alaVaurion pinta-alatieto (m2).
MääräKerrotaan esim. kaiteella olevien vaurioituneiden pylväiden määrä tietyllä välillä.
PituusPituus metreinä.
Varustekohtaiset vauriotiedot.

Varustetoimenpiteet

Tievelhossa varustetoimenpiteet ovat varusteisiin kiinteästi liittyvä komponentti. Toimenpidetieto annetaan Velhossa joko välikohtaisena tai pistekohtaisena. Pistekohtainen toimenpide kohdistuu koko kohteeseen, esimerkiksi liikennemerkkiin. Välikohtainen tieto taas voidaan kohdistaa vain osaan kohdetta, esimerkiksi pätkään kaidetta.

OminaisuusMääritelmä
ToimenpideTulossa
Yhteydet muihin kohteisiinTulossa
Varustetoimenpiteiden ominaisuudet ja määritelmät.

Mittauksien perustiedot

Mittausten perustiedoilla hallitaan tietoja, jotka kertovat mittauksen suorittamisesta. Mittaukseen liittyviä perustietoja toimitetaan Tievelhoon toimeksiantokohtaisen sopimuksen mukaisesti. Osa alla olevista ominaisuuksista on nimikkeistöjä, joiden nimikkeet avattu tarkemmin tietokuvauspalvelussa.

OminaisuusMääritelmä
MittausurakkaMäärittelee, missä mittausurakassa kyseinen mittaus on suoritettu. Urakan OID.
MittaustyyppiKertoo onko kyseessä tuotanto-, kontrolli- vai laatumittaus.
MittausKertoo minkä tyyppisestä inventoinnista on kyse.
MittausnopeusKertoo, millä nopeudella mittaus on suoritettu
MittaajaMäärittelee mittauksen suorittajan.
ToimittajaMäärittelee mittauksen suorittaneen yrityksen/organisaation.
MittalaiteMäärittelee, millä laitteella mittaus on suoritettu.
LaitetunnusYksittäisen laitteen tunnustiedot.
AjankohtaMinä ajanhetkenä mittaus on suoritettu.
Mittauksien perustietojen ominaisuudet ja niiden määrittelyt.

Kieltojen ja rajoitusten yleiset ominaisuudet

Velhon jokainen rajoituksia ja päätöksiä kuvaava kohdeluokka (esim. päätökset nopeusrajoituksista) saa kiellot ja rajoitukset -komponentin, jossa kuvataan rajoituksen tyyppiä sekä tilaa.

OminaisuusMääritelmä
TyyppiKertoo kiellon tai rajoituksen tyypin. Vaihtoehtoina ”liikenne”, ”maankäyttö” tai ”tien kunnossapito”.
TilaKertoo onko kielto tai rajoitus pysyvä, määräaikainen vai tilapäinen.
Kieltoihin ja rajoituksiin liittyvät yleiset ominaisuudet.

Päätösten ja sopimusten yleiset ominaisuudet

Rajoitukset ja päätökset -tietokokonaisuuden kohdeluokille annetaan myös päätökset ja sopimukset -komponentti, joka kertoo yleistietoja rajoituksen taustalla olevasta päätöksestä. Komponentin avulla kerrotaan muun muassa päätöksen myöntäjä, asiakirjan tyyppi sekä asiakirjan numero ja asiatunnus. Mikäli linkki asiakirjaan löytyy, on tämä myös mukana tiedoissa.

OminaisuusMääritelmä
Asiakirjan tyyppiKertoo asiakirjan tyypin. Kohdeluokkaan voi sisältyä päätöksen lisäksi sopimus.
Linkki asiakirjaanLinkki asiakirjaan, josta nähdään kaikki kyseiseen päätökseen tai sopimukseen liittyvät tarkemmat tiedot.
Asiakirjan numeroAsiakirjaan liittyvä numero, jonka avulla on mahdollista hakea päätöstä siinä järjestelmässä, jossa se sijaitsee.

Muotoa: PIRELY/2914/2020
AsiatunnusPäätöksen asiatunnus.
LuonnePäätöksen luonne. Kertoo, onko päätös kielteinen vai salliva.
MyöntäjäPäätöksen tai sopimuksen myöntäjä.
Päätöksiin ja sopimuksiin liittyvät yleist ominaisuudet

Kohdeluokkakohtaiset ominaisuudet

Toistaiseksi seuraavat ominaisuustiedot ovat kohdeluokkakohtaisia, mutta ne tullaan päivittämään tietokokonaisuustasolle geneerisiksi komponenteiksi. Esimerkiksi vain osalla varusteista on tällä hetkellä hoitourakoiden poikkeusjärjestelykomponentti, mutta tulevaisuudessa tämä tulee olemaan geneerisesti jokaisella varuste-kohdeluokalla.

Hoitourakoiden poikkeusjärjestelyt

Komponentti sisältää tiedon talvikunnossapitoon liittyvistä poikkeavista tiedoista.

OminaisuusMääritelmä
Ei talvikunnossapitoaKohdetta ei hoideta talvella ollenkaan.
Hoidetaan talvisinKohdetta hoidetaan normaalisti myös talvi aikana.
Hoidetaan osan talveaKohdetta hoidetaan vain osan talvea.
LuonnontilainenKohde on luonnontilainen, eikä siihen kohdisteta mitään hoito toimenpiteitä.
Infrakohteisiin liittyviä hoidollisia poikkeusjärjestelyitä.

Kunnossapitovastuu poikkeus

Kunnossapitovastuu poikkeus -komponentti sisältää neljä ominaisuustietoa, joilla hallitaan omistajaan, hoitovastuuseen sekä kunnossapitovastuuseen liittyviä poikkeuksia.

Ominaisuus Määritelmä
HoitovastuuHoitovastuulla kuvataan Velhossa kenen vastuulla hoidon järjestäminen on. Hoitovastuuseen sisältyy Velhossa ympärivuotinen hoito, mutta ei rakenteisiin, siltoihin tai päällysteisiin kohdistuvat parannustoimet (pieniä päällystepaikkauksia lukuun ottamatta). Vastuuseen voi liittyä myös itse hoidon tilaaminen. Hoitotehtävät käsittävät ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka pitävät rakenteen ja laitteet käyttökunnossa tai palauttavat ne käyttökuntoon eri olosuhteissa. Hoitotoimenpiteillä varmistetaan, että kohde toimii suunnitellulla tavalla.

Tähän ominaisuuteen kirjataan hoitovastuuseen liittyvät poikkeukset, jos niitä ei ole kirjattu hoitosopimukseen.
Kunnossapitovastuu (korjaus)Kunnossapitovastuulla kuvataan Velhossa kenen vastuulla korjauksen järjestäminen on. Vastuuseen voi liittyä myös itse korjauksen tilaaminen. Tiedot johdetaan lähtökohtaisesti hallinnollisesta luokituksesta, mutta tässä kentässä voidaan ilmoittaa poikkeus tarvittaessa.

Kunnossapitovastuuseen sisältyy Velhossa tieinfran kunnossapito. Korjaustehtävät käsittävät korjaustoimenpiteitä, joilla poistetaan vikoja ja kuluneisuutta. Korjauksen avulla rakenteen ja laitteen tekninen käyttöikä kasvaa.

Tähän ominaisuuteen kirjataan korjausvastuuseen liittyvät poikkeukset, jos niitä ei ole kirjattu korjaussopimukseen.
OmistajaOmistajatieto johdetaan lähtökohtaisesti VIITE-järjestelmässä olevasta kolmiportaisesta luokittelusta (valtio, kunta, muu) kaikille tieinfran kohteille geneerisesti. Yksittäiselle kohteelle voidaan kuitenkin ilmoittaa tässä komponentissa poikkeava tai tarkentava omistajuustieto. Esimerkiksi valtion omistamalla tieosuudella valaistuksen tai varusteen omistajuus voi olla poikkeuksellisesti kunnalla tai yksityisellä toimijalla.
OmistajatarkenneOmistajatarkenne ilmoittaa omistajatiedon tarkemmalla tasolla. Omistajatarkenne on Tievelhossa nimikkeistö ja sitä voi tarkemmin tarkastella Velhon tietokuvauksessa.
Kunnossapitovastuu poikkeus komponenttiin kuuluvat ominaisuustiedot.

Nimikkeistöt

Nimikkeistö on systemaattinen ja standardi tapa identifioida, koodata ja nimetä kohteen ominaisuustietoja. Nimikkeistön omaava ominaisuustieto sisältää usein arvoja, jotka ovat standardeja ja usein käytettyjä tietyllä ominaisuudella.

AitatyyppiKoodi
Suoja-aidatty01
Riista-aidatty02
Lumiaidatty03
Muuty05
Kallioleikkausten suoja-aidatty06
Liikenneväylän ylitystä estävä aitaty07
Esimerkki nimikkeistöstä kohdeluokasta aidat ominaisuudesta aitatyyppi.

Yhteisten ominaisuustietojen nimikkeistöt

Tievelhossa tietotokonaisuuksille on määritelty yhteisiä ominaisuustietoja ja nimikkeistöjä. Nimikkeistöjen osalta niille on määritelty kohdeluokkakohtaisesti osajoukko.

KoodiKaiteetAidatPylväätReunapaalut ja pollaritPortitPuomit Portaalit Reunatuet Opastus- ja muut liikennemerkitRumpuputket Kaivot Tienvarsimainokset Portaat Putket, johdot ja kaapelit Valaistus Tienvarsikalusteet 
Häikäisysuoja(error)(error)
Pohjavedensuojaus(error)
Melusuojaus(error)
Kävely- ja pyörätie korotusosa(error)
Törmäyssuoja(error)
Tulvasuoja
Tulvaputki(error)
Rinnakkaisputki(error)
Jätehuolto(error)
Kulkuaukon sulku(error)(error)
Vedenohjaaminen penkereellä(error)
Nurmikoiden rajaaminen(error)
Sähköjakelu(error)(error)
Liikennemerkki(error)(error)(error)
Liikennevalo(error)(error)
Antenni(error)
 Sillan kunnossapito(error)
 Pääsy / oikotie alikulkuun(error)(error)
 Oikotie bussipysäkille(error)(error)

Varusteiden Tehtävä -nimikkeistö. Taulukko kertoo sallitut tehtävät kullekin varuste -kohdeluokalle.

KoodiKaiteetAidatReunapaalutPortitPuomit Portaalit Reunatuet Liikenne- ja opastusmerkit Rumpuputket Kaivot Tienvarsimainokset Portaat Putket, johdot ja kaapelit Valaistus Tienvarsikalusteet 
alumiini(error)(error)(error)
alumiinikomposiitti(error)
vaneri(error)(error)
lasi(error)(error)
puu(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)
metalli(error)(error)(error)(error)
valurauta(error)(error)
muu(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)
betoni(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)
muovi(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)
teräs(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)(error)
kivi(error)(error)(error)(error)
pleksi(error)
asfaltti(error)
lasikuitu(error)
riistaverkko(error)
panssariverkko (error)
komposiitti(error)(error)(error)(error)

Varusteiden materiaali -nimikkeistö. Taulukko kertoo sallitut materiaalit kullekin varuste -kohdeluokalle.

Toisiinsa vaikuttavat tiedot

Yhteydet muihin kohteisiin

Yhteydet muihin kohteisiin on Velhossa ominaisuustieto, joka mahdollistaa tietojen välisten yhteyksien hallinnan. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on liikennemerkin ja portaalin välinen yhteys, kun liikennemerkki on kiinnitetty portaaliin. Velhossa yhteyksiä voi luoda monella eri tapaa ja nämä eri tavat tullaan tarkentamaan tähän.

KoodiKaiteetAidatPylväätReunapaalut ja pollaritPortitPuomit Portaalit Reunatuet Opastus- ja muut liikennemerkitRumpuputket Kaivot Tienvarsimainokset Portaat Putket, johdot ja kaapelit Valaistus Tienvarsikalusteet 
Häikäisysuoja(error)(error)
Pohjavedensuojaus(error)
Melusuojaus(error)
Kävely- ja pyörätie korotusosa(error)
Törmäyssuoja(error)
Tulvasuoja
Tulvaputki(error)
Rinnakkaisputki(error)
Jätehuolto(error)
Kulkuaukon sulku(error)(error)
Vedenohjaaminen penkereellä(error)
Nurmikoiden rajaaminen(error)
Sähköjakelu(error)(error)
Liikennemerkki(error)(error)(error)
Liikennevalo(error)(error)
Antenni(error)
 Sillan kunnossapito(error)
 Pääsy / oikotie alikulkuun(error)(error)
 Oikotie bussipysäkille(error)(error)

Varusteiden yhteydet muihin kohteisiin -nimikkeistö. Taulukko kertoo sallitut varusteiden kohdeluokkien väliset yhteydet.


Tiedon temporaalisuus ja historiointi

Käsitteet

KÄSITESELITE
TemporalisointiTemporalisointi tarkoittaa Tievelhossa yksittäisen kohteen elinkaaren hallintaa. Yksittäisen kohteen elinkaaren aikana kohteen ominaisuustiedot voivat muuttua.
HistoriointiHistorioinnilla tarkoitetaan Tievelhon yksittäisen kohteen lakkauttamista. Kohde lakkautuu, kun sen tilalle tulee uusi kohde tai se poistetaan kokonaan.
Kohteen versiointiKohteen temporalisoinnin yhteydessä Tievelhossa käytetään versiointia. Kohteella voi olla useita versioita riippuen siitä, kuinka sen elinkaaren aikana ominaisuudet ovat muuttuneet.
Käsitemallin versiointiVelhossa versioidaan myös käsitemallia. Käsitemallin versioidaan, kun käsitemalliin tulee muutoksia esimerkiksi ominaisuustietojen osalta.
Temporaalisuuteen ja historiointiin liittyvä käsitteistö

Kohteiden versiointi

Velhossa hallitaan yksittäisen kohteen versiointia siten, että objektin elinkaaren aikana tehdyt päivitykset muodostavat uuden version kohteesta. Mikä tahansa päivitys kohteen ominaisuuksiin aiheuttaa lähtökohtaisesti versioinnin. Esimerkiksi liikennemerkille voidaan tehdä toimenpide, joka vaikuttaa liikennemerkin rakenteeseen. Rakenteessa tapahtunut muutos sekä merkkiin kohdistunut toimenpide aiheuttaa kohteen versioinnin.

Kohteiden historiointi

Velhossa voidaan myös historioida yksittäisiä kohteita. Usein historioinnin aiheuttaa jokin infrarakenteen purkamiseen tai poistamiseen liittyvä toimenpide. Historiointi tapahtuu käytännössä metatietojen avuilla – tiedon lakkautuessa kohde saa loppupäivämäärän.

Velhon tietoja voidaan hyödyntää menneisyyden päivämäärän lisäksi myös tulevaisuuden päivämäärällä. Näistä käytetään yhteisnimitystä tilannepäivämäärä.