Sivuston rakennetta ja sisältöä päivitetään. Osa tämän sivun sisällöstä siirtyy vaiheittain uusille alasivuille.

Tietosisältö

Seuraavassa kuvataan mitä tietokokonaisuuksia Velho sisältää ja missä on tarkemmin kuvattu kokonaisuuksien sisältö.

Tietokokonaisuudet

Tievelho sisältää alla kuvatut tietokokonaisuudet. Tietorakenne-kappaleessa on kuvattu tarkemmin mitä tarkempia tietoja eli kohdeluokkia jokainen tietokokonaisuus sisältää. Tietokokonaisuuksien tietosisältöjä päivitetään tarvelähtöisesti ja tunnistetut muutostarpeet on listattu kehityslistaan.

Tietosisällön kuvaukset

Tarkemmat kuvaukset Tievelhon tietokokonaisuuksista löytyvät ohjesivuille tallennetuista tietokokonaisuuskohtaisista infotilaisuuksista.

Varsinainen tietosisältö kuvataan jatkossa suoraan Velhon käyttöliittymässä Tietokuvaus-sivulla. Kuvaukset täydentyvät loppuvuoden 2021 aikana. Sitä ennen löydät tukimateriaalia tietojen sisältöön ja pakollisuuteen liittyen tukisivuston ohjeistuksista.

Tierekisteritietojen vastaavuudet

Tietosisällön määrittelyn yhteydessä Velhossa on tehty tiestötietojen osalta vastaavuustaulu, jonka avulla löytää vastaavuuden Tierekisterin ja Velhon tietojen välillä.


Tietorakenne

Tievelhon tietorakenne koostuu tietokokonaisuuksista sekä niiden alla olevista kohdeluokista. Tietokokonaisuuksien yhteyteen liitetään kohteeseen kiinteästi liittyviä komponentteja eli ominaisuustietokokoelmia. Kohdeluokat sisältävät yksittäisiä kohteita/objekteja, joille annetaan kohdetta kuvaavia ominaisuustietoja. Ominaisuustiedot voivat olla numeerisia, kirjainyhdistelmiä tai nimikkeistöjä.

Käsitteet

KÄSITESELITE
TietokokonaisuusTietokokonaisuudet modularisoivat Tievelhon tietomassaa ja rakennetta. Tietokokonaisuuksien avulla tiestötietoja on ryhmitelty loogisiin kokonaisuuksiin.

Tietokokonaisuus voi olla esimerkiksi varusteet, mittaustiedot tai toimenpiteet.
KomponenttiTievelhossa komponentti on tietokokonaisuuteen liitetty kiinteä ominaisuustietokokoelma. Komponentti pyrkii ryhmittelemään loogisia kokonaisuuksia.

Komponentti voi olla esimerkiksi yleinen kuntoluokka, joka on käytettävissä kaikilla varusteilla.
KohdeluokkaKohdeluokka kuvaa mistä reaalimaailman kohteesta on kyse. Kohdeluokalle määritellään joukko ominaisuuksia, jotka kuvaavat kohdetta ja sen rakennetta. Kohdeluokka kuuluu aina johonkin tietokokonaisuuteen.

Kohdeluokka voi olla esimerkiksi ojan pohjat, aidat tai päällystepaksuus.
Kohde/objektiKohde on Tievelhossa ominaisuuksiltaan homogeeninen yksittäistä reaalimaailman kohdetta kuvaava objekti.

Infran osalta yksittäinen kohde voi olla esimerkiksi rumpuputki.
Velho OIDTievelhossa jokainen yksittäinen kohde/objekti saa yksilöivän tunnuksen. Velho OID on järjestelmän luoma tunnus.
OminaisuustietoOminaisuustieto kuvaa yksittäisen reaalimaailman kohteen ominaisuutta. Ominaisuus voi olla esimerkiksi rakenteellinen tai toiminallinen ominaisuus. Kaikille kohdeluokille on määritelty kohdeluokkaa kuvaavat ominaisuustiedot. Ominaisuustieto koostuu ominaisuuden nimestä ja arvosta.

Ominaisuus voi olla esimerkiksi aidan tyyppi ja sen arvo riista-aita.
NimikkeistöYksittäinen ominaisuus voi sisältää Velhossa nimikkeistön, joka määrittelee ennalta yksittäiselle ominaisuudelle annettavia arvoja.

Nimikkeistöarvoja voivat olla esimerkiksi kelirikon vaurioluokitus-ominaisuudelle valittavat arvot erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, huono, erittäin huono.
Perustiedot/metatietoMetatieto on tietoa tiedosta ja se voi liittyä joko suoraan kohteeseen tai kohteen yksittäiseen ominaisuustietoon. Metatiedolla voidaan kuvata esimerkiksi tiedonkeruumenetelmää tai tarkkuutta.
KäsitemalliKäsitemalli on termi, jota käytetään kuvaamaan Velhon tietomallia. Tietomalli kuvaa liiketoiminnan käsitteitä (konseptit), käsitteiden suhteita (relaatiot) ja ominaisuuksia (attribuutit).
Taulukko Velhossa yleisesti käytetyistä käsitteistä.

Esimerkki tievelhon tietorakenteesta Liikennemerkkien osalta.

Tietokokonaisuudet ja kohdeluokat

Tietosisältö on jaettu tietokokonaisuuksiin ja tietokokonaisuudet sisältävät kohdeluokkia. Tietokokonaisuus kuvaa siihen kuuluvien kohdeluokkien ryhmää yleisellä tasolla. Kohdeluokka itsessään kuvaa reaalimaailman kohdetta sille annettujen ominaisuuksien kautta.

Tievelhon tietokokonaisuudet ja kohdeluokat.

Ominaisuudet

Ominaisuustietokokoelmia eli komponentteja on kolmenlaisia. Komponentit voivat olla kaikille tiedoille yhteisiä (Perustiedot ja sijaintitiedot), tietokokonaisuuskohtaisia (esim. Mittaustiedot/Mittauksien perustiedot) tai kohdeluokkakohtaisia (esim. Kunto- ja vauriotiedot/Välimäinen varustevaurio/Yleinen vaurio). On myös komponentteja, jotka sisältyvät samassa tietokokonaisuudessa useamman kohdeluokan tietoihin, mutta eivät kaikkien. Esimerkiksi ”Varusteet” -tietokokonaisuudessa sijaintitarkenne on komponenttina lähes kaikissa kohdeluokissa. Tämän lisäksi, joillakin kohdeluokilla käytetään sijainnin määrittelyyn kohdeluokkakohtaista ”sijaintipoikkeus” -ominaisuustietoa.

Kaikille yhteiset ominaisuudet (komponentit)

Tievelhossa on kaksi komponenttia, jotka kuuluvat kiinteinä osina kaikkiin tietokokonaisuuksiin ja kohdeluokkiin: perustiedot sekä sijaintitiedot. Myöhemmin tullaan lisäämään yleistiedot-komponentti, joka sisältää yleisiä kuvauksia kohdeluokasta tai tietokokonaisuudesta.

Kuvaukset perustiedoista ja sijaintitiedoista on siirretty omille sivuilleen.

Tietokokonaisuuskohtaiset ominaisuustiedot (komponentit)

Tietokokonaisuuksien kuvaukset ja niiden kohdeluokkakohtaiset komponentit löytyvät omilta alasivuiltaan.

Luokitukset

Mittaustiedot

Onnettomuustiedot

Rajoitukset ja päätökset

Tiekohdetiedot

Tiealueen rakenne

Tunnusluvut ja liikennetiedot

Varustetiedot

Nimikkeistöt

Nimikkeistö on systemaattinen ja standardi tapa identifioida, koodata ja nimetä kohteen ominaisuustietoja. Nimikkeistön omaava ominaisuustieto sisältää usein arvoja, jotka ovat standardeja ja usein käytettyjä tietyllä ominaisuudella.

AitatyyppiKoodi
Suoja-aidatty01
Riista-aidatty02
Lumiaidatty03
Muuty05
Kallioleikkausten suoja-aidatty06
Liikenneväylän ylitystä estävä aitaty07
Esimerkki nimikkeistöstä kohdeluokasta aidat ominaisuudesta aitatyyppi.