Velhon roolina on perustietovarastona toimiminen ja tietoa jaetaan myös muihin tiestötietoa hyödyntäviin tai tietoa jalostaviin palveluihin. Tällä sivulla kuvataan eri järjestelmien rooleja sekä avataan Velhon sisältämien palveluiden nykytilaa sekä tavoitetilaa.

Tietojen hyödyntämisen palvelut

Kuvassa näkyy yleistasoisesti Velhon hyödyntämisen palvelut. Velho itsessään tarjoaa ensivaiheessa käyttöliittymän kautta tieosuus- ja kohdehaun, tiestötietonäkymän sekä karttapalvelun tausta-aineistoille sekä projektitiedoille. Lisäksi Velhosta löytyy tietokuvaus.

Rajapintakäyttäjille Velho tarjoaa pääsyn käyttötarpeiden mukaan lataus-, haku-, metatieto- sekä lähetyspalveluihin, joiden kautta tietoa voi hakea massoina tai räätälöidysti. Muiden palveluiden kautta keskeisimpiä peruskäyttäjälle ovat avoimeen dataan perustuvat palvelut. Velhon data luetaan Paikkatietopalveluiden käyttöön, jossa ne julkaistaan Väyläviraston avoimen datan periaatteiden mukaisesti.

Käyttöliittymän kautta

Velho tarjoaa useita erilaisia tapoja tiestötietojen katseluun. Tässä kuvataan erilaiset tavat ja toiminnallisuudet, joilla tietoja pääsee katsomaan ja jatkohyödyntämään. Tarkemmat ohjeet toiminallisuuksien käyttöön on linkitetty jokaisen alle erikseen.

Tieosuushaku

Tieosuushaku yhdistelee tuloksiin tieosoitevälit eli sijainnit, joissa annetut hakuehdot täsmäävät. Esimerkiksi, kun halutaan etsiä kaikki sellaiset sijainnit, jotka sijaitsevat tietyn ELYn alueella ja tiellä on vakavia vaurioita.

 • Mahdollisuus antaa ehtoja, joiden mukaan tuloksissa näytettävät tieosuudet eli sijainnit yhdistellään

Käyttöohjeet: tieosuushaku

Kohdehaku

Kohdehaku on tarkoitettu nimensä mukaisesti Velhon kohteiden, kuten esimerkiksi varusteiden, rakennetietojen tai luokittelujen ominaisuustietojen hakemiseen.

 • Mahdollisuus hakea yhtä kohdeluokkaa kerrallaan (esim. aidat, pohjavesialueet)
 • Mahdollisuus rajata hakua kohteen ominaisuustiedoilla
 • Tuloksissa raakadatana kaikki kohteen ominaisuustiedot

Käyttöohjeet: kohdehaku

Tiestötietonäkymä

Tiestötietonäkymän kautta voi tarkastella tien rakenne- ja mittaustietoja sekä ajorata- ja kaistatietoja visualisoituna.

 • Siirtymä näkymään tapahtuu klikkaamalla kartalta haluttua tien kohtaa tai antamalla pikahakuun tarkan tieosoitteen

Käyttöohjeet: tiestötietonäkymä

Kartta

Kartta eli Velhon etusivu tarjoaa tällä hetkellä näkyville projektien sijainnit, erilaisia karttatasoja sekä valitun tieosoitteen perustietojen katselun. Tänne tullaan lisäämään myös tiestötietoja myöhemmässä vaiheessa. Karttatasojen sisältöön pääsee kiinni laittamalla haluamansa tasot päälle tasovalikosta ja klikkaamalla karttaa – vasemmalle avautuva inforuutu näyttää ne tasot (taustakartta, tieosoite, projekti), jotka osuvat hiiren klikkauksen kohdalle.

Tieosoitteen tietoja pääset katsomaan klikkaamalla tietä kartalla tai syöttämällä tarkan tieosoitteen pikahakuun.

Käyttöohje: pikahaku

Käyttöohje: karttatoiminnot

Tietokuvaus

Tietokuvaus kuvaa nimensä mukaisesti kaiken tiedon mitä ja missä muodossa Velho sisältää. Tietokuvauksesta näet mitä

 • tietokokonaisuuksia Velhoon kuuluu
 • ominaisuuksia näiden kokonaisuuksien kohdeluokkiin kuuluu
 • arvoja tietyille ominaisuuksille voidaan antaa

Tietokuvaukseen tullaan myös lisäämään tarkemmat kuvaukset eri kohteiden sisällöstä ja käyttötarkoituksesta. Vastaavuustaulukosta näet mitä Tierekisterin tietoa nykyinen Velhon tieto vastaa.

Rajapintojen kautta

Latauspalvelu

Latauspalvelu mahdollistaa kohdeluokkakohtaisen massadatan lataamisen ndjson-muotoisena itselleen. Latauspalvelussa kukin kohdeluokka on rajattu ELY L-aluejaon mukaisesti. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttöön löytyy täältä: Latauspalvelun dokumentaatio (vaatii kirjautumisen Velhoon)

Metatietopalvelu

Metatietopalvelu tarjoaa kuvauksen Velhon tietosisällöstä eli metatiedoista OpenAPI 3 -standardimuodossa Velhoon integroituvia tai tietosisältöä muuten hyödyntäviä järjestelmiä varten.

Metatietopalvelun dokumentaatio

Hakupalvelu

Hakupalvelu mahdollistaa Velhon tieosuus- ja kohdehakurajapintojen käytön. Nämä ovat samat rajapinnat jota käyttöliittymässäkin käytetään.

Hakupalvelun dokumentaatio

Muiden palveluiden kautta

Analytiikkapalvelu

Väyläviraston analytiikkapalvelut tuottavat erilaisia raportteja sekä mahdollisuuden tarkastella raportteja sekä tiestö- ja projektitietoja analytiikkaportaalin kautta. Analytiikkapalvelu on käytössä rajatulle käyttäjäjoukolle (Väyläviraston asiantuntijat).

Avoimet rajapinnat

Kaikkien käyttäjien saataville tiestö- ja projektitiedot tuotetaan Väyläviraston Paikkatietopalveluiden julkaisemien avoimien datojen kautta. Avoimista rajapinnoista tiedot luetaan myös mm. Suomen Väylät -karttapalveluun, josta käyttäjät voivat mm. katsella haluamiaan tietoja kartalla, tarkastella erilaisia teemakarttoja sekä ladata aineistoja itselleen erilaisilla rajauksilla niin shp-, csv- kuin json-muotoisena.


Tietojen päivittämisen palvelut

Yleistilanne

Kuvassa on esitetty yleistilanne 07/22 mukaisena, jossa näkyy mitä kautta päivityksiä Velhoon lähitulevaisuudessa on tulossa. Suurin osa kohdeluokista päivittyy Operaattoripalvelun välityksellä, tulevaisuudessa näitä prosesseja on tarkoitus automatisoida.

Tiestötietoa päivitetään Velhossa eri tavoin tietokokonaisuudesta ja kohdeluokasta riippuen. 

Yleisimmät tavat päivittää tietoa ovat:

 • ulkoisista järjestelmistä Velhon tarjoaminen rajapintojen kautta (APIt)
 • eräajoina lähetyspalvelun kautta

Operaattoripalvelun toiminta on kuvattu erikseen omalla sivullaan.

Ulkoiset järjestelmät (APIt)

Osaa Velhon kohdeluokista ylläpidetään muissa järjestelmissä ja tieto luetaan Velhoon rajapintojen kautta.

Rajapinnassa tarjotaan kunkin rekisteripalvelun toteuttamat päivitystoiminnallisuudet REST-toteutuksina:

 • uuden kohteen luomiselle
 • olemassaolevan kohteen muokkaamiselle
  • siten, että kohteen historia säilyy (tilanne, jossa kohteen ominaisuudet ovat muuttuneet “oikeasti”)
  • siten, että muokataan kohteen historiaa (tilanne, jossa kohteen tiedot ovat olleet virheelliset)
 • kohteen lakkauttamiselle, sen historia kuitenkin säilyttäen
 • kohteen poistolle, historia mukaanlukien. (ei yleensä sallittu)

Käyttöohje: ulkoiset rajapinnat

Lähetyspalvelu

Velhon lähetyspalvelun kautta on tarkoitus päivittää suuria datamassoja sekä aineistoja, joita luonteensa vuoksi päivitetään esimerkiksi muutamia kertoja vuodessa. 

Velhon lähetyspalvelun toimintaperiaate on seuraava:

 1. Ulkoinen järjestelmä tekee REST-rajapintaan pyynnön haluavansa tuoda kohteita Velhoon. Se saa vastauksena osoitteen, johon data voidaan lähettää HTTP:llä, sekä eräajotunnisteen.
 2. Ulkoinen järjestelmä lähettää datan annettuun osoitteeseen NDJSON-muotoisena siirtotiedostona (soveltuvin osin sama kuin Latauspalvelun tarjoama muoto).
 3. Lähetyspalvelu validoi lähetetyn datan ja vie sen Velhon rajapintoja käyttäen oikeisiin rekistereihin.
 4. Ulkoinen järjestelmä voi 1-kohdassa saamansa eräajotunnisteen avulla tiedustella, miten lähetetyn datan käsittely etenee, ja onko esim. datan validoinnissa ilmennyt virheitä.

Siirtotiedostossa voidaan ilmaista uusien kohteiden luonti (kohteen tiedot ilman OID:ia), kohteen päivitys (kohteen OID ja sen tiedot) sekä kohteiden lakkauttaminen tai poisto (kohteen OID sekä tieto lakkautuksesta/poistosta). Näiden operaatioiden semantiikka on sama kuin REST-rajapintojen kohdalla.

Tarkemmat käyttöohjeet lähetyspalvelun dokumentaatiossa.